KA Kernefag: Dogmatik med Økumenisk Teologi: Skabelsesteologi i reformatorisk belysning

Kursusindhold

Læren om skabelsen giver anledning til en række problemstillinger og metodiske spørgsmål – og hvad skabelsesteologi er, kan endda variere, alt efter hvordan man vælger at svare på disse spørgsmål. Vi skal i kurset undersøge, hvilken forskel det gør, hvordan man behandler temaet skabelse – i et spektrum fra en metafysisk til en trinitetsteologisk tilgang.

Med afsæt i læsning af en række moderne teologiske positioner men også af Luther-tekster skal vi diskutere, hvordan vi kan tale teologisk om skabelse i dag, og om hvordan den reformatoriske tradition kan bidrage. Herunder skal vi overveje hvilken betydning arven fra Luthers korsteologi får for læren om skabelsen, bl.a. i diskussionen om det ondes problem. Målet er et kendskab til skabelseslærens sammenhænge, som kan danne afsæt for dybtgående refleksion over og kompetent vurdering af forskellige skabelsesteologiske problemstillinger og positioner.

Engelsk titel

Dogmatics: Christology: Creation in reformation theologies of the 16th and 20th century

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:
• beherskelse af fagets terminologi,
• færdighed i metodisk diskussion af dogmatiske problemstillinger,
• avanceret kendskab til sammenhænge og brudflader i den dogmatiske tradition,
• evne til dybdeborende undersøgelse og stillingtagen til centrale teksters oprindelse, aktuelle brug og mulige fortolkninger og
• evne til kritisk vurdering og koncentreret fremstilling af forskellige dogmatiske problemstillinger og positioner

Læringsformer med henblik på at opnå læringsmålene

Med sigte på disse kvalifikationer arbejdes der i kurset metodisk med skabelsesteologiske problemstillinger, og med at fremstille og diskutere dem grundigt, fokuseret og reflekteret. Undervisningsformen kombinerer fælles diskussion af tekster, deltageroplæg (på 5-10 minutter), refleksion og diskussion i grupper og underviserens oversigtsforelæsninger. Aktiv deltagelse må betragtes som en forudsætning for at få oparbejdet både forståelse for problemstillinger og sammenhænge og indøvet evne til refleksion, diskussion og fremstilling.

Holdundervisning

Pensum omfatter 1200 sider. Vi skal læse tekster af bl.a. Luther, Barth, Løgstrup, Prenter og Moltmann.

Bøger til anskaffelse:

Knud  E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse, Århus: KLIM 2015, eller tidligere udgave

Jürgen Moltmann: Gott in der Schöpfung, Gütersloh 2002 eller engelsk overs: God in Creation , Minneapolis: Fortress Press 1993

 

NB: Tilmeldte bedes orientere sig om læsestof til første kursusgang på Absalon i god tid!

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 56