BA-2. semester: Græsk 2 - Hold A, B, C, D

Kursusindhold

Med udgangspunkt i 35 normalsiders nytestamentlig og fagrelevant græsk litteratur skærpes de studerendes færdigheder i græsk sprog og grammatik gennem repetition af grammatik og videreudvikling af ordforråd.

Endvidere præsenteres disciplinen oversættelseskommentering, der har til mål at skærpe den studerendes forståelse for de anvendte oversættelsesstrategier i kilde- og målsprogsorienterede oversættelser. Hvilket videre implementeres aktivt i den studerendes arbejde med en grammatisk funderet oversættelse og herigennem udlægning af den græske tekst.

Kursets sigte er at give den studerende de fornødne færdigheder til at begå sig selvstændigt i en relativt kompliceret nytestamentlig og anden fagrelevant græsk tekst.

Engelsk titel

Greek 2

Uddannelse

Teologi

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at den studerende opnår følgende kvalifikationer:

  • indgående kendskab til græsk grammatik, såvel morfologi som syntaks

 

  • kendskab til det centrale græske ordforråd samt til redskaberne til tilegnelsen heraf og

 

  • evne til læsning af fagrelaterede tekster på græsk

Holdundervisning

Inden semesterstart bedes de studerende anskaffe sig følgende:

– Chr. Gorm Tortzen, ΒΑΣΙΣ, græsk grammatik for begyndere, Museum Tusculanums Forlag, 3. reviderede udgave, 1999 eller nyere; ISBN 978-87-7289-426-3

– Claus Drengsted-Nielsen, Grammatik på dansk, Hans Reitzels Forlag 2014, 2. udgave; ISBN: 978-87-7412-598-26

Se studieordningen

Ved den studerendes aktive deltagelse i 75% af de i alt 84 klokketimers afholdte undervisning samt tilfredsstillende besvarelser af tre skriftlige opgaver reduceres eksamenspensum med 15 sider.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
60 min. forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 84