Sundhedsvæsenets organisation og ledelse

Kursusindhold

Sundhedsvæsenet har de sidste 20 år været præget af en lang række forandringsinitiativer med udgangspunkt i problematiseringer af økonomistyring, produktivitet, kvalitet, sammenhæng og service. Forandringsambitionerne har bl.a. taget form af nye organisationsstrukturer, incitamentsystemer, ledelseskoncepter og informationsteknologier. Det har dog ofte vist sig vanskeligt at realisere visionerne knyttet til de nye koncepter og teknologier. Formålet med kurset er at skærpe deltagernes forståelse af forandringsprocesser i – og på tværs af – sundhedsvæsenets fagprofessionelle organisationer. Med udgangspunkt i en række organisationsteoretiske grundbegreber og perspektiver samt empiriske eksempler vil vi se på vilkårene for ledelse i sundhedsvæsenets organisationer og på de forskellige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med adoption og implementering af nye styringsredskaber.

Engelsk titel

Organisation of the health and social services

Uddannelse

Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse - valgfag

Sundhed og Informatik - valgfag

Målbeskrivelse

Det overordnede formål med kurset er at styrke deltagernes viden om og forståelse af forandringsprocesser i sundhedsvæsenets organisationer med udgangspunkt i organisationsteoretiske begreber og empiriske cases.

Kompetence-læringsmål:

 • Kunne bringe viden om organisatoriske forandringsprocesser til anvendelse i sundhedsvæsenet, f.eks. i rollen som mellemleder, projektleder, projektmedarbejder, konsulent eller fuldmægtig.
 • Indgå i projekter eller beslutningsprocesser, hvor viden om organisatoriske forandringer er afgørende.
 • Identificere potentielle muligheder og problemstillinger i forbindelse med indførelse af nye ideer og teknologier i organisationen.
 • Deltage i udarbejdelsen af implementeringsstrategier i forbindelse med indførelse af nye ideer og teknologier i organisationen.
 • Analysere implementeringen af igangsatte forandringstiltag (eks. som led i en formativ eller summativ evaluering)

 

Viden-læringsmål:

 • Redegøre for centrale organisationsteoretiske begreber og perspektiver
 • Redegøre for de generelle vilkår for (forandrings)ledelse i sundhedsvæsenet.
 • Reflektere over hvordan specifikke styringsredskaber relaterer til specifikke organisationer og specifikke professionelle praksisser.

 

Færdighedslærings-mål:

 • Læse, forstå, præsentere og diskutere empiriske og teoretiske tekster om forandringsprocesser og forandringsledelse i sundhedsvæsenet.
 • Relatere kursets teorier og begreber til aktuelle cases fra sundhedsvæsenet.

Forelæsninger, gruppearbejde og mundtlige oplæg

Kan tages, når man har gennemført Fællesmodul 3 (Organisation, ledelse og økonomi) på MPH eller har tilsvarende forudsætninger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Hver studerende gennemfører 2 mundtlige oplæg (individuelt eller i gruppe), hvor udvalgte tekster fra kurset præsenteres og diskuteres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Kurset bestås via :

1. Fremmøde (min. 80%)

2. Aflevering af kort skriftlig opgave om en problemstilling, man har arbejdet med under kursusforløbet.

3. Et afsluttende mundtligt oplæg med udgangspunkt i den afleverede opgave.

Derudover forventes aktiv deltagelse i undervisningen.

 

Den studerende skal efter kurset kunne

Viden:

 • Redegøre for centrale organisationsteoretiske begreber og perspektiver
 • Redegøre for de generelle vilkår for (forandrings)ledelse i sundhedsvæsenet.
 • Reflektere over hvordan specifikke styringsredskaber relaterer til specifikke organisationer og specifikke professionelle praksisser.

   

Færdigheder:

 • Deltage aktivt i diskussionerne om de tekster og cases, der præsenteres på kurset.
 • Præsentere og diskutere en udvalgt case/​problemstilling med relation til kursets overordnede temaer.

 • Vurdere og diskutere, hvilke relevante teorier der kan belyse casen.

Kompetencer:

 • Tage ansvar for processen med at udvælge, afgrænse og analysere en relevant case/problemstilling.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 210