Klinisk medicoteknik

Kursusindhold

Kurset bygger videre på tidligere opnået viden, især fra kurserne ”Sygdomslære”, ”Medicoteknik 1 og 2” og ”Introduktion til Matematisk Modellering”. Kurset fokuserer på medicotekniske aspekter herunder billeddiagnostiske metoders anvendelse i den kliniske hverdag. Dette gøres gennem undervisning i samspillet mellem symptomer, diagnoser og medicotekniske undersøgelser. Sygdomme og diagnostiske metoder indenfor tre overordnede sygdomsgrupper (onkologi, neurologi og kardiologi) vil tjene som eksempler.

Engelsk titel

Biomedical Engineering - Clinical

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin og teknologi - valgfrit kursus

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive rationalet for anvendelsen af almindelige medicotekniske metoder til diagnostik og behandling af patienter indenfor udvalgte sygdomsgrupper. Disse sygdomsgrupper udvælges og præsenteres ved kursusstart, eksempelvis:
  • Anvendelse af EKKO, tryk-måling og billeddiagnostik ved udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom og hjerteinsufficiens
  • Anvendelse af lungefunktionsundersøgelse, CT og PET/CT ved udredning og behandling af lungecancer
  • Anvendelse af EEG/EP og MR ved udredning af neurologisk sygdom (eksempelvis epilepsi, apopleksi og multipel sclerose)
    
 • Forklare hvordan tekniske faktorer påvirker kvaliteten af almindelige medicotekniske undersøgelser (EKKO, LFU, CT, MR, PET og EEG/EP) og hvordan dette kan påvirke fortolkning og brug af metoden i den kliniske hverdag
 • Beskrive metoder til vurdering af medicotekniske modaliteter til klinisk diagnostik (Diagnostisk akkurathed, reproducerbarhed og kryds-validering, betydningen af grænseværdier)
   

Færdigheder

 • Udføre enkle kvantitative målinger indenfor fysiologiske-/billeddannende metoder
 • Udføre basal fortolkning af disse data og påpege mulige fejlkilder/begrænsninger
 • Sammenligne strålebelastning ved forskellige billeddiagnostiske undersøgelser og drøfte dette i relation til en klinisk problemstilling
 • Formidle grundlæggende tekniske styrker og svagheder ved de præsenterede metoder
 • Drøfte medicoingeniørens rolle ved anvendelse og implementering af medicotekniske metoder i klinikken
 • Præsentere og drøfte et eksempel på en nuværende eller fremtidig anvendelse af en medicoteknisk modalitet i klinisk praksis

 

Kompetencer

 • Overføre medicoteknisk viden og metoder til anvendelse i klinisk praksis og klinisk forskning
 • Samarbejde og kommunikere effektivt med egen og andre faggrupper – herunder særlig klinisk arbejdende læger
 • Opsøge, tage kritisk stilling til og tilegne sig ny viden

 • Strukturere og reflektere over egen læringsproces

 

Forelæsninger og gruppearbejde samt praktiske øvelser

OBS! Udover kursusattesten som er beskrevet i denne kursusbeskrivelse, har den afsluttende eksamen en separat eksamensbeskrivelse SMTB16003E

ECTS
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Udarbejdelse af i alt 2 abstracts og 1 poster
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • Tilegne sig viden om medicinske og tekniske emner ved selvstændig læsning af litteratur og ved videndeling i gruppeorienteret arbejde

 • Relatere medicinsk teknologi til relevante sygdomme, patientgrupper og hospitalsorganisation

 • Redegøre for hvilke tekniske og naturvidenskabelige discipliner, der ligger til grund for en given medicinsk teknologi

 • Redegøre for praktiske og etiske spilleregler i forbindelse med udredning og behandling af sygdomme

 • Redegøre på et indledende niveau for medicinske teknologiers formål og princip

 • Redegøre for ingeniørens rolle i medicotekniske løsningers udvikling og anvendelse

Færdigheder

 • Demonstrere forståelse for at medicoteknisk problemløsning forudsætter en forudgående forståelse af den medicinske problemstilling

 • Søge og udvælge relevant medicoteknisk litteratur

 • I grupper gennemføre eksperimentelle undersøgelse, forholde sig til fejlkilder og statistisk variation og drage konklusioner herfra

 • Selvstændigt og i grupper udfærdige en kort tværfaglig beskrivelse af et medicoteknisk system eller metode med anvendelse af både tekniske, kliniske og videnskabsteoretiske synsvinkler

Kompetencer

 • Selvstændigt og i grupper formidle viden om medicotekniske systemer og metoder

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 22
 • Eksamen
 • 0,2
 • Forberedelse
 • 81,3
 • Øvelser
 • 2
 • Total
 • 137,5