Aflyst efterår 2017 - Videregående sundhedspolitiske analyser

Kursusindhold

I kurset vil vi med udgangspunkt i en række teorier arbejde med analyser af sundhedspolitik. Teorierne handler om f.eks. problemdefinitioner, politisk retorik, kategoriseringer og deres effekter, institutionalisme, ideologier, velfærdsstater, forskning og politik, forebyggelsesetik og vi vil analysere aktuelle sundhedspolitiske emner, f.eks. social ulighed i sundhed og forebyggelse. Temaerne er delvis de samme som i kurset om sundhedspolitik på bacheloruddannelsen, men vi vil arbejde grundigere både med teori og empiri, og vi vil arbejde med andre teoretiske tekster.

Engelsk titel

Aflyst efterår 2017 - Advanced Health Policy Analysis

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
Åbent for studerende på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab, som har bestået kurserne i Sundhedsvæsenets struktur og funktion, og kurset i Sundhedspolitiske analyser.

 

Målbeskrivelse

Målet med kurset er, at den studerende skal forbedre sine evner til at bruge teorier i analyser af sundhedspolitiske emner.

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden

 • kunne redegøre for de teoretiske antagelser om problematisering, retorik og kategoriseringer
 • kunne redegøre for forskellige institutionalismeteorier
 • kunne vurdere politikker ud fra forskellige ideologiske og etiske ståsteder
 • kunne redegøre for teorier om forholdet mellem forskning, anden viden og politik

 

Færdigheder

 • kunne forholde sig kritisk til fordele og ulemper ved de teoretiske tilgange i analysen af sundhedspolitiske emner
 • være i stand til at bruge teorier i analysen af sundhedspolitiske emner
 • kunne formidle resultaterne af sine analyser til den relevante målgruppe

 

Kompetencer

 • lære at gebærde sig i organisationer (offentlige eller private) hvor politikker udvikles
 • kunne indgå som aktiv deltager i politiske processer som embedsmand eller med andre funktioner i en organisation.

Holdundervisning

Kurset forudsætter viden om sundhedsvæsenet og sundhedspolitik svarende til bachelorkurserne om sundhedsvæsenet og sundhedspolitik på folkesundhedsvidenskabsuddannelsen.

Kurset forudsætter viden om sundhedsvæsenet og sundhedspolitik svarende til bachelorkurserne om sundhedsvæsenet og sundhedspolitik på folkesundhedsvidenskabsuddannelsen.

Kurset er åbent for kandidatstuderende på kandidatuddannelserne i Global Health, Sundhed og Informatik, Sundhedsfaglig Kandidat, og Humanbiologi uden forhåndsgodkendelse fra eget studienævn.

Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Mundtlig prøve på baggrund af synopsis
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal for at opnå karakteren 12 med udgangspunkt i fælles pensum og det individuelle petitum:

Viden

 • kunne redegøre for de teorier og de sundhedspolitiske forhold, som er gennemgået i kurset


Færdigheder

 • kunne forholde sig kritisk til fordele og ulemper ved de teoretiske tilgange i analysen af sundhedspolitiske emner
 • være i stand til at bruge disse teorier i analysen af sundhedspolitiske emner


Kompetencer

 • forstå, hvordan politiske organiastioner fungerer
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 30
 • Eksamen
 • 100
 • Forberedelse
 • 145
 • Total
 • 275