Information og kommunikation om lægemidler

Kursusindhold

Kursets indhold er lægemiddelorienteret og tilrettelagt med eksempler på farmaceutiske arbejdsopgaver. Indholdet omhandler teorier om og analyser af

 • planlagt kommunikation, herunder målgruppeanalyse
 • retorik
 • mundtlig kommunikation
 • segmentering
 • tekstanalyse
 • skriftlig formidling
 • markedsføring af lægemidler

 

De studerende trænes i mundtlig og skriftlig formidling samt i udarbejdelse af et formidlingsprodukt.

Engelsk titel

Information and Communication about Medicines

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - valgfri

kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab - valgfri

MSc Programme in Pharmaceutical Sciences (English programme) - elective

MSc Programme in Medicinal Chemistry - elective

Målbeskrivelse

At forsyne de studerende med redskaber og færdigheder i tilrettelæggelse af faglig formidling inden for de farmaceutiske fagområder. Med redskaber menes her såvel væsentlige relevante begreber og modeller som skriftlige og mundtlige arbejdsmetoder og -teknikker.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden
 • anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • vurdere en formidlingsopgave ud fra forskellige teoretiske perspektiver

 

Kompetencer

 • anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde 
 • samarbejde med professionelle formidlere

•Forelæsninger: 28 timer
•Klassetimer: 32 timer

 • Fra Patos til Logos - videnskabsretorik for begyndere af Leif Becker Jensen. Roskilde Universitetsforlag, 2004
 • Artikler, noter og PowerPoint-præsentationer fra forelæsninger.
 • En samling af ressourcematerialer til brug for projektopgaven lægges på kursushjemmesiden.

Der kræves et helt basalt kendskab til lægemiddelområdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Kurset afvikles med kursusattest og den studerende bedømmes på grundlag af aktiv deltagelse forstået som:
1. Tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Herved forstås mundtlige fremlæggelser (taler og faglige præsentationer) samt aktiv deltagelse i en gruppes projektarbejde med projektopgaven.
2. Acceptabelt bidrag til skriftlig gruppe-projektrapport og gruppeprodukt, mundtlig præsentation af gruppe-projektrapport og -produkt samt mundtlig opponering af andre gruppers projektopgave.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af kursusdeltagelsen skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for forskellige målgruppers informationsbehov indenfor lægemiddelområdet
 • redegøre for basale retoriske principper i mundtlig og skriftlig faglig formidling
 • redegøre for indholdet af basale kommunikationsteorier og -perspektiver

 

Færdigheder

 • afdække forskellige målgruppers informationsbehov
 • anvende kommunikationsteorier i en skriftlig opgave og i fremstilling af et mundtligt formidlingsprodukt
 • vurdere egne og andres mundtlige præsentation med hensyn til retorisk opbygning af præsentationen og kropslig fremtræden

 

Kompetencer

 • anvende gennerelle kommunikationsfærdigheder til at formidle faglig viden indenfor lægemiddelområdet på en hensigtsmæssig måde

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 72
 • Kollokvier
 • 32
 • Projektarbejde
 • 74
 • Total
 • 206