Mikrobiologi

Kursusindhold

Kurset vil give de studerende kendskab til prokaryote og eukaryote mikroorganismers opbygning og cellestrukturer, samt give en forståelse af principperne bag mikrobiel diversitet og taksonomisk inddeling af mikroorganismer. Kurset giver endvidere kendskab til de vigtigste mikrobielle stofskifteprocesser og til mikroorganismers vækst- og overlevelsesstrategier. Ligeledes opnås der en forståelse af, hvordan mikroorganismers vækst kan hæmmes med fysiske og kemiske metoder. Antibiotiske stoffers virkningsmekanismer bliver gennemgået og relateret til de faktorer, der fører til udvikling af resistens. Betydningen af mobile DNA elementer og de mekanismer, der ligger til grund for deres spredning blandt mikroorganismer, vil blive gennemgået.

 Under øvelsesdelen indøves følgende:
- sterile arbejdsmetoder;
- mikroskopering af bakterier og svampe til karakterisering af morfologi og cellestrukturer;
- isolering, rendyrkning og overordnet klassifikation ved hjælp af klassiske og molekylære metoder;
- undersøgelse af vækst samt kontrol af vækst ved hjælp af antibiotika og desinfektionsmidler;
- påvisning af ekstracellulær enzymproduktion hos svampe

Studerende på Bioteknologi-uddannelsen:
Under kurset vil de studerende få kendskab til udvalgte problemstillinger, som relaterer sig til bioteknologiske anvendelser af bakterier og svampe, samt få en kort introduktion til interaktioner mellem mikroorganismer og deres miljø, herunder planter eller dyr.

Studerende på Naturressource-uddannelsen:
Under kurset vil de studerende få kendskab til vigtige problemstillinger inden for mikroorganismers funktion i naturlige og menneskeskabte miljøer, ligesom der gives en kort introduktion til interaktioner mellem mikroorganismer og planter.

Engelsk titel

Microbiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin
Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
 

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give de studerende et bredt kendskab til bakteriers og svampes forekomst og aktivitet i naturlige og menneskeskabte miljøer. Ved hjælp af nye og klassiske metoder bliver vigtige grupper af bakterier og svampe karakteriseret med hensyn til vækst og fysiologi. Sameksistens og konkurrence mellem bakterier og svampe beskrives og relateres til deres livsform og stofskifteprocesser. Metoder til kontrol (hæmning) af mikroorganismers vækst ved hjælp af antibiotika og fysiske metoder gennemgås, ligesom deres identifikation og taksonomi bestemmes med molekylære og morfologiske analyser. De studerende introduceres til anvendelse af mikroorganismer inden for fødevare- og plantebioteknologi, og får kendskab til sygdomsfremkaldende bakterier og deres virulensfaktorer. Endvidere gennemgås vigtige principper bag betydningen af mikroorganismer for plantedyrkning samt nedbrydning af miljøfremmede stoffer. Forekomst og anvendelse af bakterier og svampe relateres til bioetiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af mikroorganismer inden for bioteknologi.

Viden
- demonstrere kendskab til forekomst, vækst og fysiologi hos vigtige grupper af bakterier og svampe
- referere basale principper bag isolering, identifikation, vækst og kontrol af mikroorganismer
- beskrive vigtige stofskifteprocesser hos mikroorganismer
- relatere anvendelse af antibiotika og andre hæmmende stoffer til kontrol af mikroorganismers vækst
- have kendskab til principper bag spredning af mikroorganismers gener i miljøet

Færdigheder
- formidle viden om bakterier og svampes morfologi og biologi
- analysere sammenhænge mellem stofskifte og forekomst af bakterier og svampe i forskellige miljøer samt i fødevarer;
- vurdere viden om anvendelse af mikroorganismer inden for bioteknologi
- analysere betydningen af mikroorganismer for plantedyrkning og stofomsætning i jorden
- vurdere principper om bakteriers betydning for udbredelsen af sygdomme, produktion af antibiotika, samt interaktioner med andre organismer

Kompetencer
- vurdere forekomst og betydning af bakterier og svampe i naturlige og menneskeskabte miljøer
- anvende mikrobiologiske teknikker til dyrkning og karakterisering af mikroorganismer
- bedømme muligheder for bioteknologisk udnyttelse af mikroorganismer

Undervisningen omfatter klassiske forelæsninger, gruppearbejde, case-studier og regneopgaver. En del af kurset består af praktisk laboratoriearbejde, da et af kursets mål er at træne de studerende i eksperimentelle metoder inden for mikrobiologi.

Se kursuslitteratur på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Feedback gives som skriftlige kommentarer til rapporter og gruppearbejde, samt  i dialogform under det praktiske øvelsesarbejde. Digitale quizzer anvendes til refleksion og repetition af pensum.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Eksamen består af en individuel bedømmelse i form af en skriftlig eksamen, som omfatter en 1 times multiple-choice test (uden hjælpemidler) samt en 2 timers skriftlig eksamen (essay) med alle hjælpemidler. Samlet bedømmelse.

Vægtning: Multiple-choice testen tæller 1/3 og essay-opgaven tæller 2/3.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Multiple-choice test uden hjælpemidler samt 2 timers skriftlig eksamen (essay) med alle hjælpemidler.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.  

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
1 intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

De studerende skal have erhvervet viden i det omfang, der er givet i målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse
 • 63
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Projektarbejde
 • 84
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206