Naturfagsdidaktik for Biologi (DidBio)

Kursusindhold

I kurset arbejder vi med de naturvidenskablige fags didaktik med fokus på biologi i gymnasiet.

 • Læringsteori: Kontruktivisme med speciel fokus på inquiry
 • Læringsmål og målbeskrivelser
 • Feltarbejde og eksperimentel arbejde
 • Alternative conceptions
 • Differentieret undervisning
 • Læring i uformelle miljøer
Engelsk titel

Advanced Course in Biology Teaching

Uddannelse

MSc Programme in Biology

MSc Programme in Biology with a minor subject

MSc Programme in Chemistry with a minor subject

Målbeskrivelse

Viden om:

 • Læringsteori og didaktisk teori relevant for naturvidenskabelig undervisning i gymnasiet.

 

Færdigheder i:

 • Den studerende skal kunne ved kursets afslutning kunne:
 • Planlægge og gennemføre inquiry-baseret undervisning
 • Analysere og vurdere planlagte lektioner og lektionsforløb
 • Tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde samt feltarbejde
 • Udarbejde og anvende målbeskrivelser til undervisningsplanlægning og gennemførelse
 • Tilrettelægge læring i uformelle miljøer i kombination med læring i formelle miljøer
 • Analysere og afhjælpe elevers forståelsesproblemer (alternative conceptions)

 

Kompetencer i:

 • Den studerende skal ved kursets afslutning kunne planlægge, gennemføre, evaluere og reflektere over egen (og andres) naturvidenskabelige undervisning på gymnasieniveau ud fra udvalgte teoretiske betragtninger og argumenter.

 

Workshops, gruppearbejde og undervisningsøvelser.

See Absalon for list of course material

Bestået kurset i Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) samt en bacheloreksamen fra et af de naturvidenskablige fag.

Da kurset baserer sig udelukkende på ovenstående undervisningsaktiviteter og afsluttes med en eksamen, hvor du skal undervise en gymnasieklasse, må deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) påregnes.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, se prøveformsdetaljer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Løbende bedømmelse af de fire opgaver (40 %). De fire opgaver vægter lige. Forløbet afsluttes med mundtlig/praktisk evaluering (60%).

Der gives delkarakteren -3 for hver opgave, som den studerende ikke laver i løbet af kurset og der er ikke krav om at hver opgave skal bestås, for at bestå kurset. De fire opgaver kan genbruges i andre eksamensterminer.

Den afsluttende mundtlige eksamen består af en autentisk undervisningssituation, som har en varierende længde svarende til et undervisningsmodul på det pågældende gymnasium eksamen afholdes på.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den indleverede undervisningsplan og det netop afsluttede undervisningsforløb. Den studerende indleder med et kort oplæg hvorefter der føres en samtale mellem den studerende og eksaminator og underviser.

Den studerende har mulighed for at forberede den afsluttende mundtlige eksamen så snart undervisningssituationen er aftalt med en gymnasielærer på det pågældende gymnasium (typisk en uge før). Der gives en helhedsbedømmelse på baggrund af delelementerne i den mundtlige eksamen, som tæller for 60% af den samlede karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Eksamen
 • 10
 • Vejledning
 • 10
 • Forelæsninger
 • 110
 • Total
 • 206