Diskret matematik for førsteårsstuderende (DisRus)

Kursusindhold

 • grundlæggende matematisk metode
 • logik
 • tælleproblemer
 • relationer
 • funktioner
 • træer
 • indledende grafteori
 • permutationer
 • grupper
 • talringe.
Engelsk titel

Discrete Mathematics for first year students (DisRus)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført kurset har den studerende:
 
Viden om emnerne omtalt under kursusindhold

Færdigheder:

 • Foretage beregninger og gøre brug af algoritmer inden for kursets emnekreds, herunder specielt
 • Udføre formelle logiske operationer på matematiske udsagn
 • Genkende forskellige former for relationer og gøre brug af dem
 • Analysere kombinatoriske problemstillinger såvel ved brug af tælleargumenter som algebraiske operationer
 • Genkende forskellige former for grafer og anvende centrale algoritmer knyttet til sådanne
 • Arbejde med rekursive definitioner og løse rekursionsligninger.
 • Kende og gøre brug af begrebet permutation, herunder beregne fortegnet af en sådan.


Kompetencer:

 • Selv formulere simple matematiske argumenter, specielt ved at gøre brug af matematisk induktion og modstridsbeviser.
 • Forstå grundlæggende matematisk aksiomatik og isomorfibegrebet samt gøre konkret brug af disse i forbindelse med grupper og talringe.

5 timers forelæsning og 4 timers øvelserstimer om ugen i 9 uger.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende evaluering med bedømmelse givet for en samlet vurdering af 3 hjemmeopgaver og 2 multiple-choice prøver. Prøverne afholdes i undervisningstiden under tilsyn. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.
De to prøver tæller hver 1/4 og de tre projektopgaver tæller hver 1/6.
Desuden kræves det at den studerende er aktiv i fremlæggelsen af et bevis til øvelserne.

Hvis bare en af hjemmeopgaverne ikke afleveres gives karakteren -3 for hele kurset. Hvis den studerende ikke er aktiv i fremlæggelsen af et bevis til øvelserne gives karakteren -3 for hele kurset.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ved besvarelsen af hjemmeopgaverne er alle hjælpemidler tilladt.

Ved Multiple-choice prøverne er skriftlige hjælpemidler, som lærebøger og noter tilladt. Elektroniske hjælpemidler er ikke tilladt.

Ved den mundtlige re-eksamen er alle hjælpemidler tilladt under forberedelsestiden. Ved eksamen kan den studerende medbringe en huskeseddel på højst én side som kan konsulteres.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 45
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Forberedelse
 • 125
 • Total
 • 206