Konflikter, IT og friluftspolitiske tiltag før og nu

Kursusindhold

Kursets overordnede mål er, at den studerende efter endt modul har et indgående kendskab til forandrings-, udviklings- og konfliktløsningsprocesser på tværs af private og offentlige virksomheder, organisationer, fag og professioner i friluftslivet.

Den studerende forventes at opnå færdigheder og kompetencer til at argumentere for og anvende en række konkrete metoder i forbindelse med løsning af konflikter ud fra kendskab til politiske og lovgivningsmæssige rammer, herunder metoder til monitering/evaluering af benyttelses- og beskyttelseshensyn.

Endelig er formålet med modulet at give den studerende viden om informations teknologiens (IT), muligheder, fordele og begrænsninger anvendt i en friluftsliv kontekst.

Den studerende skal via en række forelæsninger, projektforløb, gruppetimer og diskussioner opnå viden om friluftslivets praksis og konflikter og på den baggrund efter endt kursus kunne indgå med praktiske projektideer omkring informationsteknologiens muligheder samt kunne indgå i potentielle konfliktløsninger i relation til friluftsliv for forskellige målgrupper.

 

Engelsk titel

Outdoor Life - Conflicts, ICT and Policy Then and Now

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden
- Udvise overblik over friluftslivets praksis (omfang, art og betydning) og identifikation af konfliktområder, som planlægning og forvaltning må forholde sig til.
- Redegøre for overordnede politiske, fysiske og planlægningsmæssige rammer for friluftsliv
- Beskrive centrale aktørers kompetencer og synspunkter i forhold til at skabe muligheder og sætte rammer for friluftsliv samt bidrage til løsning af konflikter mellem individer og grupper i samfundet
- Redegøre for IT’s potentialer og mulige problemstillinger med anvendelse af samme i relation til friluftsliv.

Færdigheder
- Identificere centrale aktører og potentielle problemstillinger i forbindelse med formulering af politik og planlægning og anvende en række konkrete metoder i forbindelse med planlægning og forvaltning af friluftsliv
- Indgå som leder, rådgiver eller deltager i udvikling og beskrivelse af et projekts faser fra idé til evaluering inden for friluftsområdet, bl.a. til monitering/evaluering af friluftsliv, borgerinddragelse og praktisk håndtering af konflikter

Kompetencer
- Gennemtænke, organisere og koordinere en proces fra planlægning til realisering af et konkret projekt, hvor teori og evidensbaseret viden om planlægning, praksis og evt. konfliktområde tages i brug
- Foretage og argumentere for valg af konkrete metoder og tilpasse dem til en aktuel planlægnings-, realiserings- eller forvaltningssituation, herunder overveje hvilke aktører, der er relevante at inddrage og hvornår i processen.

- Kritisk kunne diskutere og vurdere anvendelighed af informationsteknologi i friluftsliv, dvs. muligheder og begrænsninger

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. undervisningen er koncentreret på to intensive internater a 2 1/2 dages varighed samt to temadage/semiarer a 1 dags varighed.

Fremsendes forud for kursets start.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Den studerende udarbejder i løbet af kurset en skriftlig opgave (synops), der sætter kursusindhold i relation til egen praksis og danner grundlag for mundtlig prøve. Der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 75
 • Forelæsninger
 • 50
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • Kollokvier
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 16
 • Total
 • 275