Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur - Studio

Kursusindhold

Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur er et intensivt studio-kursus med individuel opgaveløsning.

Kurset styrker designmetodik i landskabsarkitektur og planlægning. 

Kurset undersøger og belyser sensorisk æstetisk og rumlig analyse som centralt håndværk i landskabsarkitektens arbejde med at frembringe rum for andre menensker og dermed fagets indlejrede æstetiske-etiske dimension. Forhold mellem teoretiske, oplevede og frembragte æstetiske udsagn undersøges på kurset gennem individuelt projektarbejde understøttet af indlejrede delopgaver.

Kurset understøtter ligeledes en åben, søgende og problemudforskende arbejdsmåde som centralt landskabsarkitektonisk håndværk i arbejdet med forslag til en ikke på forhånd givet problematik og fastlagt fremtid. Et andet centralt metodisk aspekt er bevidst brug af sansninger i forhold til tidslige og rumlige virkninger og sensoriske indvirkninger, og dermed æstetisk oplevelse udfoldet gennem et subjekts interaktion. Det sker både i forhold til undersøgelse af det konkrete opgavested og i omsætning af sansninger til oplevelse og erkendelse gennem bevidst brug af tegning og model som arkitektens centrale omsætnings- og reflektionsværktøjer.

Delopgaverne introducerer og understøtter udforskninger og erfaring med arbejde i spændingsfeltet mellem et fysisk sted og et abstrakt konceptionsrum, hvor forslag  og operationer, (gennem hvilke forslag bliver til), påvirker hinanden og indgår i cirkulære (iterative) processer. Tegninger og modeller er både forslag og redskaber, gennem hvilke operationer frembringer disse forslag.

Der introduceres til tegneteknikker og grafiske udtryk i et spekulativt, tidsligt, rumligt og sensorisk perspektiv. Foto, film, tegning og model introduceres og anvendes som redskaber og medier til udforskninger og omsætning af virkninger og indvirkninger.

Projektudarbejdelsen er et realitetsbetonet projektforløb som løses individuelt, diskuteres og præsenteres grafisk og mundtligt. Fokus for udarbejdelsen af projektet er opøvelse af sammenhæng mellem målsætning, registrering, analyse og forslag.

En række forelæsninger, teoretiske studier og abstrakte øvelser understøtter viden og færdigheder i forhold til den stillede opgaves problematik og refleksions- og designmetodik.

Engelsk titel

Practice & Aesthetics in Landscape Architecture - Studio

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Målet er at studerende opnår fortrolighed med designfagets åbne, søgende og udforskende metodik. Kurset styrker den enkelte studerende i udvikling af eget fundament gennem udvidelse af viden og kunnen fra hidtidigt studie i både obligatoriske og valgfrie kurser, og gennem udforskninger i spændingsfeltet mellem fysisk sted og abstrakt genereringsrum.
 

Viden

Studerende vil opnå forståelse af tidslige, rumlige og sensoriske virkninger i det fysiske rum og æstetiske virkemidler i eget projekt. Sammenhænge mellem analyse, koncept- og projektudvikling i genererende forløb gøres bevidst og brugbart i forhold til egne studiearbejder og udvikling som arkitektstuderende.

Ligeledes opnås der indsigt i sammenhænge mellem sansning, oplevelse og erkendelse gennem udforskninger af bevægelsens rolle i fysisk rum som i abstrakt konceptionsrum. Hertil høre øget indsigt i bevægelse mellem at opøve evne til at opleve rum uden at være med krop i fysisk rum, og evne til at opleve krop (indvirkninger) uden at være i fysisk rum.

 

Færdigheder

Studerende bliver fortrolige med sammenhænge mellem repræsentationsteknik og udtryk gennem udforskning af hvad der skal vises, fortælles og hvordan i forhold til eget projektforslag. Der opbygges en øget sikkerhed i at udforske teknikker og udtryk afhængig af et givent projekt og idé, ligeledes en søgende metodik gennem visuelle medier. Dernæst trænes mundtlig præsentation: fokus, opbygning og fremførelse af designforslag.

 

Kompetencer

Gennem rumlige, visuelle og æstetiske udforskninger af en fysisk kontekst og eget frembragt undersøgelsesmateriale opbygges studerendes kritiske forslagsstillende evne i tilbagevendende(iterative) cirkler. Studerende opnår derved fortrolighed med projektudvikling gennem udforskninger og afprøvninger som centralt håndværk i landskabsfaget. Konkret styrkes en åben og søgende studiemetodik, der sammen med styrket repræsentations- og præsentationsteknik er central forberedelse til det videre studie, ikke mindst bachelorprojekt og masterprojekt. Opstart af individuel referencesamling til brug og udvikling videre i studiet opnås ligeledes.

Undervisningen består hovedsagelig af individuel tegnebordsvejledning, ugentlige præsentationer i plenum, samt forelæsninger og støttende oplæg og øvelser. I det individuelle projektforløb indgår opgaver som centrale udforskninger, der understøtter og perspektiverer projektarbejdet. Egne studier suppleret med sideløbende eksempler i plenum opbygger vigtig viden i samspil med øvrige færdigheder og kompetencer.
Studerendes forventes at indgår proaktivt i vejledningen ved tegnebordet, hvor frembragt materiale og refleksioner over materiale og proces danner udgangspunkt for den individuelle vejledning.

Afleveringen af et projekt sker i form af en grafisk præsentation, hvor ideen og udformningen af projektet illustreres, herunder portfolio. Ved eksamen fremlægges forslaget og portfolio og den studerende indgår i dialog med censor og eksaminator.

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Analyse, design- og formgivningskompetencer svarende til min 1 års undervisning på bachelorniveau indenfor landskabsarkitektur eller tilsvarende. Analoge (tegning og modelbygning) som digitale redskaber (GIS, Adope CS).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 30 minutter
Den mundtlige eksamen tager afsæt i det afleverede materiale. Den skriftlige aflevering består af projektforslag (plancher og evt. model) og proces port folio, som udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamensugen. Der gives én samlet karakter efter den mundtlige prøve.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Ekskursioner
 • 20
 • Vejledning
 • 130
 • Projektarbejde
 • 232
 • Total
 • 412