Klimatologi og hydrologi

Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i klimatologi og hydrologi med hovedvægt på danske eksempler. Med udgangspunkt i et nedbørsområde arbejdes der med elementære klimatiske og hydrologiske data og GIS med henblik på at at forstå de tidsmæssige og rumlige variationer i de styrende processer og deres indflydelse på landbrugs- og energiproduktionen samt i stoftransporten.

Engelsk titel

Climatology and Hydrology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:
Nedbørsområder, strålings-, energi- og vandbalance, processer og cirkulation i atmosfæren og klimaklassifikation.

Færdigheder:

• redegøre for den atmosfæriske cirkulation herunder vejrudvikling, vind, temperatur og fugtighed i atmosfæren.

• beregne strålingsbalancen, kort og langbølget stråling ved jordoverfladen.

• beregne energibalance, fordeling af energi ved jordoverfladen.

• redegøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i strålings- og energibalancen.

• redegøre for nedbørstyper og processer.

• redgøre for afstrømningsforhold og vandbevægelser i de øvre jordlag.

• redegøre for fordampningsforhold og vandbalance.

• redgøre for målemetoder, usikkerhed og beregning af enkelt komponenter i vandbalancen
 
• redegøre for dags- og årsvariationer i strålings-, energi- og vandbalance for afgrænsede nedbørsområder

• redegøre for regionale variationer i jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalance i Danmark.

• redegøre for plante- og energiproduktion i udvalgte nedbørsområder.

• redegøre for arealanvendelse, vandingsforhold, drikkevandsindvinding og spildevandsudledning indflydelse på den regionale vandbalance.

• redegøre for klimaets og klimaændringers indflydelse på jordbundsforhold samt strålings-, energi- og vandbalancen komponenter i Danmark.

Kompetencer:
Analysere og vurdere klimatiske og hydrologiske data i relation til landbrugsproduktion, miljørisici og energiproduktion.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen.
Den skriftlige prøve er på 4 timer, med opsyn, alle hjælpemidler er tilladt.

Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige opgave med 30 % og den skriftlige prøve med 70 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 20
  • Teoretiske øvelser
  • 24
  • Forberedelse
  • 162
  • Total
  • 206