Bysociologi – menneske, sted og by

Kursusindhold

Kurset præsenterer teoretiske tilgange til centrale teorier og begreber i bysociologien indenfor temaerne segregering, mangfoldighed, offentlige rum, steder, fællesskaber og lokalsamfund.

Disse temaer belyses via et udvalg af tekster, som læses, diskuteres og skriftligt sammenfattes.

I kursets forelæsninger gives en indføring i de centrale teorier og begreber relateret til bysociologien med eksempler fra forskellige bymæssige og sociale sammenhænge med særlig vægt på menneskers liv i byen.

Kurset starter med en historisk gennemgang af bysociologien for at give overblik over de vigtigste forskningstraditioner og emnets genstandsfelter. Herefter arbejdes der med aktuelle begreber og tilgange indenfor temaerne; deres forskelle og sammenfald og deres anvendelighed i analyse af centrale problemstillinger. En skriftlig opgave afslutter kurset.

Engelsk titel

Urban Sociology - Human, Place and City

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe byer og steder.
- kategorisere og sammenligne nøglebegreber, der beskriver, hvordan sociale processer påvirker og er påvirket af byen og stedet.
- differentiere grundlæggende teori-traditioner og vurdere deres bidrag til analysen af menneskers liv i byen, samt deres anvendelighed i analyse og planlægning af byliv og byrum.

Færdigheder:
- analysere, differentiere og vurdere - i skrift og tale - sammenhænge mellem udvalgte relevante teorier.
- anvende og differentiere mellem nøglebegreber i forhold til fagspecifikke problemstillinger.
- relatere teoretisk forståelse til væsenstræk i konkrete eksempler.

Kompetencer:
- selvstændigt identificere og bearbejde bysociologiske emner samt udvælge relevante teorier og begreber til deres belysning.
- kritisere, vurdere og bedømme forskellige teori-traditioner og vurdere deres anvendelighed i planlægning og analyse af konkrete byrum.
- diskutere og analysere samspillet mellem menneskets brug af byen og de sociale processer, der er med til at skabe byer og steder.

Kurset er inddelt i forskellige temaer, som hver indeholder forelæsninger, gæsteforelæsning, litteraturstudier, skriftligt arbejde, gruppediskussion og præsentation i plenum. Forelæsninger efterfølges af diskussion af det nye stof og læste tekster - i både skrift og tale. De beskrevne kompetencemål kan kun opnås kun ved at den studerende deltager aktivt i undervisningen, fx gennem diskussion og oplæg.

Til kurset hører et kompendium, der eksempelvis indeholder uddrag fra:
Bauman, Z. (2002) Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden, Hans Reitzels Forlag
Giddens, A. (1998) Sociologi – en kort men kritisk introduktion. Hans Reitzels Forlag.
Jacobs, J. (1961) The death and life of great American Cities. Vintage. Cresswell, T. (2004) ‘Place - a short introduction’. Blackwell Publishing.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Eksamen er en individuel skriftlig opgave,der afslutter kursetOmfang: 10 sider à 2400 tegn. Opgaven afleveres inden eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 77
 • Forelæsninger
 • 69
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Kollokvier
 • 30
 • Eksamen
 • 15
 • Total
 • 206