Ungdom og idræt - idrætsspecialisering (PT-Ung)

Kursusindhold

Overordnet set fokuserer ”Ungdom og Idræt” på generelle og specifikke forhold af betydning for idrætsundervisning af unge og teoretisk/praktiske problemstillinger i forhold til at tilpasse og planlægge idrætsaktiviteter til målgruppen herunder at optimere læring/træning/idrætsdeltagelse og idrætsdannelse i gymnasieundervisning eller andre ungdomsuddannelser.

 

Ungdom og idræt med fokus på Idrætsundervisning af unge giver en introduktion til de tre færdighedsområder i gymnasiebekendtgørelsen for idræt med praktisk/teoretisk udvikling af færdigheder i hhv. boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter med fokus på ungdomskulturer. I en kobling mellem de praktisk/teoretiske kurser og en pædagogisk-didaktisk del arbejdes med undervisningsforløb, hvor studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre undervisning for en gymnasieklasse, hvor alle færdighedsområder kommer i spil. Der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier med fokus på kropslighedens rolle i undervisnings-og læreprocesser, underviserroller, underviserkompetencer, kommunikation og undervisningstilgange/metoder.

Engelsk titel

Youth in Sport – Sport Specialization (PT-Ung)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden: Kendskab til særlige læringsmæssige, sociologiske, didaktiske, pædagogiske problemstillinger i forhold til idræt og bevægelseskultur og involvering/engagement for unge.

Kompetencer: At kunne koble den teoretiske baggrundsviden med kendskab og analytisk indsigt i de valgte idrætsdiscipliner. Kunne omsætte denne i praksis til bevægelsesaktiviteter og sammenhængende forløb i forskellige ungdoms- trænings og uddannelsesmiljøer. Kunne reflektere over, analysere og justere egen undervisningspraksis/formidling af idrætsfaglighed.

Færdigheder: Opnå praktiske færdigheder indenfor den valgte specialisering - herunder kunne sammensætte trænings-/undervisningsforløb i den givne disciplin med fokus på undervisning, træning og fysiske aktiviteter for udvalgte ungdomsmiljøer/grupper.

At kunne sætte sig ind i og afvikle en specifik/udvalgt praksis situation med en eksperimenterende tilgang til træning og performance.

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

læring i idrætspraksis og P/T 1-6 (de obligatoriske praktisk-teoretiske kurser på BA-idræt) eller tilsvarende kurser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 60 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Den skriftlige aflevering er en synopsis udarbejdet i grupper (af 2 til 6 studerende) med aflevering i blokkens 8. uge. Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler og består af praksis/​gruppefremlæggelse af det i synopsis beskrevne forløb med varighed af ca 30 minutter, herefter er der ca 12 minutters individuel eksamination af hver studerende i gruppen. Der gives en samlet bedømmelse efter 7-trinskalaen. Hvis en studerende ikke har afleveret synopsis gives en samlet karakter på -3.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Den praktisk mundtlige prøve er uden hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Forberedelse
 • 42
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206