Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i geokemiske og fysiske forhold og processer i jord og vandige miljøer med henblik på at vurdere konkrete miljøtilstande. Eksempler hentes primært fra Danmark og omfatter emner knyttet til drivhuseffekter, kulstofkredsløb, næringsstoffer, tungmetaller mv.

Engelsk titel

Soil Resources and Environmental Geochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

 

Målbeskrivelse

Viden:

Jordens bestanddele (mineraler, organisk stof, vand og jordluft), jordfysik (jordens struktur, styrkeegenskaber og erosion), jordvandsfysik (nedsivning), terrestriske fluxe (udvaskning, gasdynamik, opvarmning/nedkøling), jordens biologi, mikrobiologisk stofomsætning, forvitring, jordbundsdannende processer (ionbytning, opløsning, udfældning, redoxprocesser), jordbundstyper (Soil Taxonomy) samt miljørelaterede eksempler (forsuring, fosfortilbageholdelse, nitratomsætning og kulstofbinding).

Færdigheder:
 

 • Forståelse af de væsentlige geokemiske og fysiske forhold i jorden og de forskellige centrale stofstrømme i jordmiljøet (C, N, P, K);
 • Anvende vigtige lovmæssigheder indenfor stoftransport og -omsætning i jordmiljøet, herunder diffusion, konvektion, stofomsætning, temperaturafhængighed og ligevægtsligninger;
 • Forståelse af de vigtigste jordbundsdannede processer samt indsigt i samspil mellem ydre faktorer der påvirker jordmiljøet og de jordbundsdannende processer;
 • Forståelse af forskellige metodiske tilgange til jordbundsanalyser.
   

Kompetencer:

Kombinere komplekse samfundsmæssige og naturvidenskabelig koblinger i centrale stofkredsløb, herunder vurdere:

  - hvordan vi mennesker påvirker disse forhold og stofstrømme,

  - hvorledes ændring i klima og miljø påvirker disse forhold og stofstrømme,

  - samt forholde sig kritisk til data.

Vurdere kvalitet af konkrete jordbunds- og miljøundersøgelser, og anvende denne viden til en konkret diskussion og vurdering af resultater

Formidle og vurdere videnskabelige resultater mundtligt og skriftligt samt anvende litteratur hensigtsmæssigt til både analyse og diskussion.

 

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve er med 24 timers forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål på baggrund af hvilket der holdes et oplæg og efterfølgende eksamineres i spørgsmål og pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 164
 • Total
 • 206