Stjerner og planeter (Astro2)

Kursusindhold

Forståelse af de grundlæggende fysiske egenskaber og processer, der bestemmer stjerner og planeters opbygning og udvikling. Kendskab til hhv. planeters og stjerners opbygning som funktion af deres masse, radius og kemiske sammensætning. Kvalitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og modelberegninger. Anvendelse heraf i litteraturstudier indenfor emnet og i bredere astrofysiske sammenhænge.

 

 • Hvordan stjerner og planeter dannes ud af molekyleskyer.

 • Dannelse af stjerner.

 • Dannelse af planeter.

 • Udviklingen af planetsystemer over tid.

 • Samspillet mellem en stjerne og dens planeter.

 • Stjerners struktur.

 • Stjerners udvikling.
Engelsk titel

Stars and Planets (Astro2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
MSc Programme in Physics w. minor subject

Målbeskrivelse

Færdigheder
Kurset tilsigter at den studerende efter bestået kursus

 • har kendskab til de grundlæggende astrofysiske processer for stjernedannelse;
 • kan opskrive de simpleste ligninger for eftersøgningen af exoplaneter med de metoder der bruges i dag, og demonstrere en forståelse af hvilke tekniske begrænsninger metoderne lægger på hvilke planeter man finder;
 • kan skitsere opbygningen af de forskellige typer af planeter;
 • har indsigt i grundligningerne for stjerners struktur;
 • har kendskab til og fysisk forståelse af struktur og udvikling stjerner i hovedseriefasen;
 • har indsigt i struktur og udvikling efter hovedserien til med slutstadiet for stjerner med forskellig masse;
 • har et fysisk funderet kendskab til grundstofdannelse i stjerner ved fusionsprocesser og opbygning af tunge grundstoffer ved r- og s-processer;
 • har overordnet kendskab til stellare observationer og oberbevisende kvantitativ forståelse af sammenhængen mellem observationer og teoretiske modeller.

 

Viden
Den studerende opnår en forståelse af planeter og stjerners fysik, samt hvilke fysiske egenskaber der bestemmer deres observerbare egenskaber. Indsigten i de fysiske principper der dominerer planeter og stjerners udvikling, samt kendskab til hvordan simple udviklingsmodeller kan benyttes til fortolkning af observationer.

 

Kompetencer
Den studerende vil opnå

 • evnen til kritisk tolkning af videnskabelige oversigtsartikler indenfor emnet;
 • evnen til at anvende viden om planet- og stjernedannelse, samt stjernernes struktur og udvikling i andre væsentlige områder i astrofysikken.

Forelæsninger, øvelser og diskussioner

Oplyses via kursets websider på Absalon

Kurset forudsætter viden om termodynamik, matematik, mekanik, elektromagnetisme og indledende astronomi svarende til hvad der opnås på første år og første blok af andet år af bacheloruddannelsen i fysik.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den løbende evaluering bestående af 3 sæt hjemmeopgaver, som skal afleveres og godkendes i løbet af blokken. Disse tæller 50% af den endelige karakter. For sent afleverede opgaver vil kunne godtages, men med færre point (75% i forhold til rettidigt afleverede opgaver).
De resterende 50% opnås ved mundlig eksamen, af 20 min varighed uden forberedelse. Den studerende vil mindst 3 uger inden eksamen have adgang til en liste med eksamensspørgsmål. Til selve eksamen vil den studerende skulle trække et af spørgsmålene og uden forberedelse, fremlægge problemstillingen, efterfulgt at spørgsmål fra eksaminator til uddybning af eksamensspørgsmålet og resten af pensum.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Ingen hjælpemidler i forbindelse med den mundlige eksamen.

Alle hjælpemidler tilladt i forbindelse med den løbende evaluering.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

se læringsmål

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 26
 • Total
 • 206