Kvalitative metoder og co-design af selvhjælpsteknologier

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende introduktion til kvalitative metoder og co-design metoder. Formålet er at gøre den studerende i stand til at forstå sammenhængen mellem problemer og løsninger, og at kunne afveje styrker og svagheder ved forskellige måder at anvende kvalitative metoder og co-designmetoder i it-design.

Med udgangspunkt i projektarbejde omkring temaet selvhjælpsteknologier vil kurset øve den studerende i at arbejde praktisk og refleksivt med undersøgelse af hverdagspraksisser, behov og udvikling af løsninger til patienter eller andre sundheds-it brugere.

Efter kurset kan den studerende selvstændigt udtænke, planlægge og gennemføre en mindre empirisk kvalitativ undersøgelse, brugerinvolverende designaktiviteter samt udvikling af udkast og/eller tilretning af eksisterende selvhjælpsteknologier.

 

Engelsk titel

Qualitative Methods and Co-design of Self-care Technologies

Uddannelse

Sundhed og informatik

Målbeskrivelse

Viden

 • Redegøre for forskellige tilgange til, hvordan man kan bevæge sig mellem undersøgelse af problem og co-design af løsning

 • Demonstrere grundlæggende viden om udvalgte kvalitative metoder og co-designmetoder

 • Redegøre for udvalgte analyseteknikker

 • Redegøre for, på et overordnet niveau, hvad der karakteriserer selvhjælpsteknologier

Færdigheder

 • Kan skabe sammenhæng mellem problemforståelse og løsningsdesign

 • Kan planlægge og udføre kvalitative undersøgelser

 • Kan tilrettelægge og facilitere co-design aktiviteter

 • Kan udvikle et undersøgelsesdesign, der er sammensat af kvalitative metoder, co-designmetode samt forholde sig kritisk til forslaget

 • Beskrive fyldestgørende og indlevende om de situationer, der designes til

Kompetencer

 • Kan indgå i gruppearbejde om undersøgelse af problem og design af it-baseret løsning

 • Kan selvstændigt planlægge og udføre en empirisk kvalitativ undersøgelse, og koble co-design aktiviteter med borgere eller patienter

Undervisningen vil være projekt- og seminarbaseret ved at kombinere forelæsninger, workshops og evt. oplæg fra relevante forskere med projektarbejde.

Undervisningsmateriale udgøres af udvalgte artikler og bogkapitler. Se Absalon, når kurset er sat op.

Kurset kræver, at den studerende har indledende kenskab til kvalitative metoder og it-design metoder.

Herunder:
• Kendskab til at anvende teori til selvstændigt at analysere specifikke empiriske problemstillinger. Dette opnås fx på SITA08015U Sundhedsvæsenets organisering.
• Kendskab til videnskabsteoretiske problemstillinger, som fx opnås på SITA08025U Videnskabs- og teknologifilosofi og etik.
• Indledende kompetencer i at designe og re-designe, evaluere samt programmere brugsvenlige IT-systemer. Dette opnås fx på NDAA06047U Menneske-datamaskine interaktion (HCI) og NDAB11006U Sundheds-it: System udvikling og databaser.
Det er en fordel, hvis deltagerne kan indgå i teams og er parat til at lave opsøgende arbejde, som fx at henvende sig til professionelle organisationer og virksomheder samt patienter og andre borgere

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio, løbende gennem kurset
I løbet af kurset udarbejdes tre gruppeopgaver i relation til kursets centrale temaer.
Som udgangspunkt arbejdes i grupper af størrelsen 3-4 studerende.

Portfolio-aflevering til sidst i kurset.
Portfolioen indeholder, udover de tre gruppeopgaver, en skriftlig individuel del, der rammesætter og perspektiverer gruppeopgaverne.
I sin helhed udgør portfolioen en refleksion og diskussion af forholdet mellem kvalitative metoder og co-design metoder.

De enkelte gruppeopgaver har et omfang svarende til 5-7 sider.
Den skriftlige individuelle del har et omfang svarende til min. 5, maks. 10 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet under målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Eksamen
 • 20
 • Teoretiske øvelser
 • 30
 • Forberedelse
 • 126
 • Total
 • 206