Retsvidenskabelig forskning og skriftlig formidling

Kursusindhold

På baggrund af et fagligt samarbejde på tværs af forskningscentre vil faget Retsvidenskabelige forskning og skriftlig formidling tilbyde interesserede BA-studerende et fagforløb, der både teoretisk og praktisk vil klæde dem på til selvstændigt at planlægge og udføre forskellige former for skriftligt arbejde, især arbejdet med retsvidenskabelige artikler. Faget vil blive undervist udelukkende af VIP-personale, der vil præsentere de studerende for de nyeste teoretiske og metodiske tilgange til retsvidenskaben. Den endelige eksamen er et selvstændigt skriftligt arbejde i form af en mindre artikel, der lever op til almindelige akademiske standarder i forhold til argumentation, rigiditet og formalia. Der vil løbende blive arbejdet på artiklen gennem undervisningen, hvor de studerende vil få substantiel, retsvidenskabelig og stilistisk feedback på deres arbejde både gennem studenterdrevet peer-review og fra underviseren.
Ved at skabe en ny form for læringsrum for skriftlig retsvidenskabelig formidling og træne de studerende i denne disciplin med fundament i retsvidenskabelige teorier og metoder, vil faget bidrage betydeligt til potentielle studerendes faglige og professionelle udvikling. Fagets anbefalede litteratur vil ligge på omkring 750 sider, hvoraf omtrent halvdelen vil blive valgt af de studerende selv i forbindelse med afgrænsningen af emnet for egen artikel. Den resterende litteratur vil dække hovedretninger indenfor juridiske teorier og metoder og forventes integreret i de studerendes artikler, såfremt de er relevante for deres argumenter. Denne del af undervisningen vil blive løftet af fakultetets forskere, der vil præsentere deres seneste og mest relevante forskning.
Med andre ord vil faget ikke have et pensum i traditionel forstand. I stedet bliver fagets studerende præsenteret for retsvidenskabelige artikler af netop den forsker, der har skrevet dem. De studerende vil læse teksten på forhånd, og undervisningen vil fokusere på teksten og på hele processen frem mod publikationen (ideen, forskningen, skrivningen og peer reviewet). Herudover vil de studerende læse omkring 150 sider i Howard S. Beckers klassiske bog Writing for Social Scientists. De resterende sider vil blive valgt af de studerende selv og danner baggrunden for skrivningen af deres artikel.

Engelsk titel

Legal Research and Writing

Målbeskrivelse

Viden; den studerende skal have:
• Bredt overblik over forskellige retsvidenskabelige teorier og metoder
• Indsigt i fordelene og ulemperne ved at anvende forskellige retsvidenskabelige teorier og metoder

Færdigheder; den studerende skal kunne:
• Skrive en mindre retsvidenskabelig artikel
• Selvstændigt identificere en retsvidenskabelig problemstilling
• Finde og anvende relevant retsvidenskabelig litteratur

Kompetencer; den studerende skal kunne:
• Selvstændigt strukturere og udføre et mindre skriftligt arbejde
• Argumentere fagligt og sagligt for sine synspunkter på et retsvidenskabeligt fundament
• Modtage og give konstruktiv feedback på skriftligt arbejde

Læringsaktiviteterne i undervisningen vil følge to spor. Det ene omdrejningspunkt er læringsaktiviteter organiseret omkring tillæringen af retsvidenskabelige teorier og metoder, som de bliver præsenteret af forskere fra fakultetet. I denne del af undervisningen vil de studerende forventes at kunne diskutere de relevante elementer og hjemmefra have forberedt relevante spørgsmål til undervisningen. Desuden vil der i løbet af hele forløbet blive gjort brug af gruppearbejde for at øge de studerendes aktive læring og evne til kritisk at tage stilling til forskellige teorier og metoder. Det andet omdrejningspunkt for undervisningen er arbejdet med de studerendes egne tekster. Læringsaktiviteterne omkring dette spor vil være delt i tre faser: Valget af en problemstilling (herunder teori og metode), søgning efter litteratur og den faktiske skrivning af artiklen. Udgangspunktet for læringsaktiviteterne er, at de studerende vil modtage feedback i alle tre faser, dog mest intensivt i selve skrivefasen. Konkrete læringsaktiviteter vil inkludere udfærdigelse og mundtlig præsentation af artikelideen, skriveøvelser om brugen af teori og metode og sammenhængen med andre teoretiske ståsteder gennemgået i undervisningen og forskellige skrivetekniske øvelser.

Alle BA studerende vil kunne deltage

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 69
  • Forberedelse
  • 343,5
  • Total
  • 412,5