Erstatning i forsikringsretlig belysning

Kursusindhold

Erstatnings – og forsikringsretlige forhold er i dag relevante på en lang række områder både i privatlivet og erhvervslivet. Der er derfor en nær sammenhæng mellem disse to fagområder. De erstatningsretlige regler har ofte betydning for, om en skade kan være forsikringsdækket, men samtidig har også de forsikringsretlige regler og forsikringsselskabernes kontraktsvilkår afgørende for, om der i sidste ende kan opnås dækning under forsikringen for en bestemt skade. Formålet med faget er at belyse dette samspil nærmere, det vil bl.a. sige at der ses på skadesbegivenhederne i et helhedsperspektiv, ligesom det sker i praksis med fokus på forsikringsselskabernes rolle som private aktører på området. Kurset indledes med en introduktion til samspillet mellem de to regelsæt på det generelle plan, hvorefter der fokuseres på en række specialområder, herunder samspillet mellem erstatning og forsikring i relation til trafikskader, miljøskader, arbejdsskader, patientskader m.fl.

Undervisningen vil blive tilrettelagt således, at der først gives en generel introduktion til samspillet mellem erstatningsretten og forsikringsrtten (ca. 4-6 timer). Derefter vil der blive fokuseret på de enkelte specialområder( ca. 24-26) timer. Der vil til dels blive anvendt en casebaseret metode, således at de studerende præsenteres for sagskomplekser, der indeholder såvel erstatnings- som forsikringsretlige problemstillinger og gennem interaktiv undervisning trænes i at identificere og behandle de retlige problemer, som samspillet mellem erstatning og forsikring giver anledning til i praksis. Der vil endvidere blive fokuseret på, hvordan det enkelte specialområde forholder sig til det overordnede tema om samspillet mellem erstatning og forsikring

Engelsk titel

Tort Law in an Insurance Law Perspective

Målbeskrivelse
 • Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger
 • Identificere tværgående juridiske problemer.
 • Analysere tværgående problemstillinger inden for valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.
 • Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Pensum består af en materialesamling med uddrag fra eksisterende lærebøger samt artikler. Endvidere udgør visse standardkontrakter samt domsmateriale en del af undervisningsgrundlaget.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Eksamen planlægges gennemført som en almindelig mundtlig eksamen med forberedelse, der tager udgangspunkt i en konkret case.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 46
 • Forberedelse
 • 229
 • Total
 • 275