Specialiseret immaterialret - ophavsrettigheder - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Kursusindhold

Kurset er et specialiseringskursus, som bygger videre på den viden, som er opnået på kurset i immaterialret. Hensigten med kurset er at udbygge deltagernes kendskab til en række ophavsretlige spørgsmål, der har stor praktisk betydning for jurister, der arbejder praktisk med ophavsret, herunder advokater og ansatte i faglige organisationer m.fl.

Kurset er centreret om følgende 6 grundlæggende emner:
1. Værksbegrebet og originalitetslæren
2. Krænkelser af ophavsrettigheder
3. Plagiatbegrebet i ophavsretlig og etisk belysning
4. Ophavsretlige overdragelser
5. Ophavsret i ansættelsesforhold
6. Indskrænkninger i ophavsretten

Engelsk titel

Advanced IP Law - copyright - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Målbeskrivelse

Faget skal give den studerende viden om ophavsret på et avanceret niveau med henblik på at kunne forstå og behandle de tilhørende komplicerede retlige problemstillinger og viden om de grundlæggende innovations- og informationsretlige retsregler, som ophavsretten bevæger sig indenfor.

Faget skal gøre den studerende i stand til at identificere relevante ophavsretlige problemstillinger og det relevante retsfaktum, når dette præsenteres som del af en konkret sagsbeskrivelse. Som led heri, skal den studerende være i stand til at identificere manglende faktum for at kunne foretage en fyldestgørende retlig analyse.

Faget skal sætte den studerende i stand til at analysere komplekse ophavsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og at relatere disse til almene innovations- og
informationsretlige argumentationsmønstre og hensyn. Faget skal endvidere sætte den studerende i stand til at formidle og formulere sin viden og argumentation på en struktureret og sammenhængende måde.

I undervisningen vil indgå navnlig følgende læringsaktiviteter:
Traditionel gennemgang af udvalgte dele af pensum med dialoginddragelse af de studerende, "spotdiskussioner", hvor de studerende får 3-5 minutter til at drøfte et rejst spørgsmål med sidemanden.
Case-arbejde.

  • Materialesamling bestående af danske og udenlandske artikler, boguddrag, domme o.lign. (ca. 450 sider).

Det er en forudsætnig at have fulgt faget "Immaterialret" eller at have erhvervet tilsvarende kvalifikationer

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 28
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Total
  • 206,25