Markedsførings- og Forbrugerret - OBS: FAGET ER NEDLAGT I FORÅRSSEMESTERET 2018

Kursusindhold

Faget ligger i forlængelse af BA valgfaget Konkurrence- og markedsføringsret, men forudsætter ikke, at dette fag er taget/bestået. Faget er en fusion af markedsføringsdelen af det tidligere udbudte KA valgfag Konkurrence-og markedsføringsret og af KA valgfaget forbrugerret. Faget udbydes i sin nye form første gang i foråret 2018, og er en del af fagporteføljen i Center for Markeds- og Erhvervsret.

Erhvervsudøvelsen i Danmark er baseret på markedsøkonomi og dermed på princippet om fri konkurrence. Det er af stor samfundsmæssig betydning, at konkurrencen til enhver tid er aktiv og virksom. Den søges derfor fremmet gennem konkurrenceloven og EU's konkurrenceregler, der skal modvirke konkurrencebegrænsninger og fremme konkurrencen. Dette behandles i de konkurrenceretlige KA valgfag. Men samtidig reguleres konkurrencen, bl.a. gennem markedsføringsloven, der udgør en generel regulering af de erhvervsdrivendes konkurrencemuligheder, og i forskellige regler om forbrugerbeskyttelse. KA valgfaget Markedsførings- og forbrugerret tilsigter at bibringe kendskab til reglerne i markedsføringsloven og regler om forbrugerbeskyttelse og tilhørende regelsæt. Markedsførings- og forbrugerret er udviklet op igennem det 20. århundrede, og der er sket betydelige ændringer i de senere år.

Den moderne markedsføringsret varetager tre beskyttelseshensyn: hensynet til forbrugerne, hensynet til erhvervsdrivende og almene samfundshensyn. I forlængelse heraf opdeles markedsføringsretten i Danmark almindeligvis i erhvervsmarkedsføringsret, som f.eks. produktefterligning, og forbrugermarkedsføringsret, som f.eks. reglerne om vildledende reklame. Hertil kommer beskyttelse af almene samfundshensyn som f.eks. regulering af stødende og uetisk reklame, der også almindeligvis behandles under forbrugermarkedsføringsretten. For erhvervsmarkedsføringsretten er der i meget vidt omfang overlap til immaterialretten. Forbrugerretten som disciplin omfatter både de dele af forbrugerretten, som primært handler om beskyttelse af forbrugere i forskellige aftalerelationer og særlige reguleringer men også forbrugermarkedsføringsretten. Det er derfor hensigtsmæssigt at behandle Markedsførings- og forbrugerretten samlet, idet fokus i det her udbudte fag dog vil være på de markedsføringsretlige aspekter.

Både den moderne forbrugerret og den moderne markedsføringsret her en meget stærk EU-retlig forankring. Den EU-retlige baggrund og betydning er af afgørende betydning for forståelsen af fagene og for den retlige virkelighed, som møder lovgivere, rådgivere og retshåndhævere.

Markedsførings- og forbrugerret vil blive inddelt i 5 hovedblokke:

1) Den EU-retlige kontekst og baggrund – generelt med fokus på skabelsen af en EU forbrugerret. Dette modul skal også gennemgå forskellige harmoniseringsmetoder og betydningen af CJEU og den stigende brug af soft law på området. Her skal forskellige fælles grundbegreber som f.eks. forbrugerbegrebet også gennemgås.
2) Et mindre modul om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med kontrahering og retshåndhævelse i forbindelse med forbrugerklager. Der findes en lang række særregler om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse køb og urimelige aftalevilkår, lov om visse forbrugeraftaler, forbrugerkredit osv, hvoraf mange er direktivbaserede – fokus i denne del af faget vil være på at vise den EU-retlige kontekst i skabelsen af en egentlig forbrugerret, snarere end en slavisk gennemgang af reglerne, således som disse er gennemført i dansk ret, da formålet med kurset er at skabe progression i forhold til andre fag og ikke at repetere formueretligt stof fra BA uddannelsen.
3) Et større modul om markedsføring, primært i en forbrugerkontekst. Dette modul er tænkt som fagets hovedfokus. Modulet er navnlig tænkt at skulle omfatte den EU retlige baggrund i Direktiv 2005/29 om urimelig handelspraksis og andre direktiver, tilhørende praksis fra CJEU samt spejlingen i danske regler i markedsføringsloven med dens regulering af markedsføring/kommerciel kommunikation samt særregler af forskellig forbrugerretlig karakter. Denne del af modulet vil også fokusere på nye medier og medieudviklingen generelt. Håndhævelse og sanktioner vil også indgå i denne del af kurset.
4) Et modul om internationalt samarbejde, navnlig i EU regi omkring fortolkning og håndhævelse, idet denne del af Markedsførings- og forbrugerretten er i rivende udvikling.
5) Der planlægges en række gæsteforelæsninger med praktikere, mediefolk og håndhævere.

Engelsk titel

Marketing- and Consumer law - NOTE: THE COURSE IS CANCELLED IN THE SPRING SEMESTER 2018

Målbeskrivelse

Viden: at den studerende kan beskrive, redegøre for og forklare de konkrete retlige problemstillinger, som faget giver anledning til. Fagområdet er i stigende grad præget af EU-retlig indflydelse, og faget kan ikke forstås meningsfuldt uden et stærkt fokus på EU-retten både i henseende til skabelse af regler (direktiver) men også til deres fortolkning (Kommissionen og CJEU). I den forbindelse er det et mål, at de studerende sættes i stand til at forklare den EU-retlige baggrund for faget (harmonisering) samt EU rettens betydning for og indflydelse på fagområdet, samt til at diskutere udfordringer og fordele, der knytter sig hertil.

Færdigheder: at de studerende bliver i stand til identificere de relevante retlige problemer, retlige argumenter og retskilder, herunder de EU-retlige og forstå EU-rettens interaktion med dansk ret, samt at anvende disse til løsning af konkrete retstvister.

Kompetencer: at de studerende bliver i stand til at analysere komplekse retlige problemstillinger indenfor faget, argumentere for forskelige fagligt begrundede løsninger, herunder foretage en kritisk afvejning af de forskellige retlige argumenter, og træffe fagligt begrundede valg, der kan formidles og formuleres på en fagligt og sprogligt, korrekt og sammenhængende måde til brug for rådgivning indenfor faget.

Case arbejde i undervisningen, anvendelse af mindre skriftlige opgaver.

Der findes ikke én samlet lærebog/fremstilling, der kan dække hele faget. Der vil blive arbejdet med uddrag af forskellige bøger samt en materialesamling:

 1. 1. Norbert Recih m.fl.: European Consumer Law, 2nd. Ed, Intersentia 2014 vil blive anvendt som det EU-retlige grundlag.

 2. 2. På den dansksprogede del vil der blive anvendt forskellige tekster; Sonny Kristoffersen: Forbrugerretten II, 4. udgave (eller nyeste udgave), samt en markedsføringsretlig fremstilling, der meddeles senere, idet der forventes vedtaget en ny markedsføringslov i foråret 2017 til ikrafttræden 1.7.2017.

 3. 3. Materialesamling med relevante EU-retlige og danske tekster og retsforskrifter vil blive up loadet i Absalon.

 

Det endelige pensum vil blive meddelt kort før semesterstart forår 2018.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Feedback til de studerende – og lærer – vil ingå som en løbende del af undervisningen. Der vil blive arbejdet med cases i undervisningen – de studerendes fremlæggelse heraf vil også betyde feedback.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 56
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Total
 • 412,5