Konkurrenceret

Kursusindhold

Kurset henvender sig til studerende, der efterspørger en stærk kompetence indenfor konkurrenceret, herunder både dansk og EU konkurrenceret samt den underliggende økonomiske teori. Kurset er en overbygning på det grundlæggende BA kursus i Konkurrence- og Markedsføringsret, men forudsætter ikke gennemførelse heraf. Kurset er således langt mere målrettet end BA faget og repræsenter en betydelig progression i niveauet. Derudover vil lærebogen i første omgang være på engelsk, med relevante relateringer til danske ret. Endelig kan det nævnes at kurset vil være rettet både mod studerende på jura og cand.soc. samt vil inddrage økonomisk teori. Faget rummer således et interdisciplinær element.

Engelsk titel

Competition Law

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

- Redegøre for en række retlige detailspørgsmål indenfor konkurrenceretten og forklare og reflektere over de retlige løsninger
- Forklare en række af de bagvedliggende faktorer, der bevirker, at de behandlede regelsæt er udformet som de er, og diskutere hvilke fordele og ulemper, der knytter sig til de enkelte retsregler
- Identificere relevante konkurrenceretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en konkurrenceretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt.
- Analysere komplekse konkurrenceretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
- Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og træffe fagligt begrundede valg for løsningen
- Formidle og formulere sin viden og argumentation

Undervisningen vil inddrage mindre cases, som de studerende skal forberede.

Richard Whish & David Bailey: Competition Law, Oxford, 8. udgave

Faget er beslægtet med BA-valgfaget Konkurrence og markedsføringsret, KA-fagene EU Competition law samt State Aid Law. Faget kræver dog ikke at nogle af disse er taget eller gennemført. KA-fagene Konkurrenceret og EU Competition law er dog gensidig udelukkende

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Undervisningen vil inddrage mindre cases, som de studerende skal forberede.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5