TS, Kultur og samfundsanalyse (E17)

Kursusindhold

Undervisningsforløbet i Kultur og samfundsanalyse er et teoretisk-analytisk introduktionselement til kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier. Forelæsningsdelen er forfølger to dimensioner; den første dimension introducerer det tværkulturelle studiefelt gennem en række grundlæggende teoretiske problemstillinger; den anden dimension indkredser det tværkulturelle felt gennem en række tværgående temaer som f.eks. globalisering, modernitet, udvikling, sekularisering/desekularisering, og de teoretisk-analytiske tilgange kommer her i spil i analyser af konkrete undersøgelser og empirisk materiale. I denne undervisning vil der blive trukket på specialister fra ToRS.

Sideløbende med forelæsnings-rækken vil der være tutorials i mindre grupper hver med sin faste underviser. Forelæsningernes emner og problemstillinger kommer til fælles drøftelse i disse tutorials, og man må som studerende være indstillet på, at der her stilles ganske store krav om aktiv deltagelse. Der vil til de enkelte tutorials være obligatorisk læsestof, som skal diskuteres på basis af skriftlige og mundtlige oplæg fra deltagerne. Tutorials vil ligeledes fokusere på udarbejdelsen af synopsisopgaven, som skal bruges til den mundtlige eksamen. Pensum til eksamen er obligatorisk og udgøres af hele/dele af kursets læseplan.

Engelsk titel

Cultural and Social Analysis

Uddannelse

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

Målbeskrivelse

KA 2015-studieordning:
Kultur og samfundsanalyse (Fagelementkode HTÆK03121E)

Forelæsninger, tutorials, studenteroplæg (mundtlige som skriftlige), tekst- og opgavediskussioner

Der udarbejdes kompendier til undervisningen. Den studerende skal inden studiestart læse Hastrup, Kirsten (2004): Kultur – Det fleksible fællesskab, Århus: Aarhus Universitetsforlag (180 normalsider).

Det forudsættes, at den studerende er indskrevet på KA uddannelsen i Tværkulturelle studier og dermed opfylder de krav, der er stipuleret i studieordningen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 245
 • Eksamen
 • 97,5
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 412,5