DAN; Kulturjournalistik og kulturlivets institutioner B (kun BA-tilvalg)

Kursusindhold

Kulturlivets institutioner er et teoretisk-historisk funderet, men praktisk orienteret studium i de kulturelle institutioners historie og samfundsmæssige funktioner. Kulturformidlingens institutioner, organisationer og brancher inddrages, fra teatre, museer og biblioteker til forlag, presse, radio/tv og anden medieindustri. Den aktuelle kultursituation studeres i sammenhæng dels med institutionernes historie, især siden midten af 1800-tallet, dels med kulturpolitisk teori og med litteratur-, kunst- og mediesociologisk forskning.

Engelsk titel

Culture Journalism and The Practise of Cultural Institutions B

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

Kulturformidling 2013-ordningen 

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

Undervisnings- og arbejdsformen vil som udgangspunkt være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. Der aflægges studiebesøg i blad- og forlagshuse, på museer og biblioteker, inden for film og tv-produktion, kulturpolitisk administration m.m. Den studerende skal være parat til at afsætte tid til disse studiebesøg, som ikke i alle tilfælde vil kunne placeres inden for den skemalagte undervisning. Kurset fordrer aktiv deltagelse af den studerende med oplæg til eller opfølgning af studiebesøgene.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Total
  • 412,5