Moderne kultur: Kulturpolitisk emne forløb 2 C: Det digitale museum

Kursusindhold

Museet som institution har gennem tiderne haft forskellige funktioner. I den danske museumslov bliver der især henvist til indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling i lokalt, nationalt og globalt perspektiv. En anden vinkel på disse funktioner belyser museets funktion fra et disciplinær- og magtperspektiv, hvor museet betragtes som en vigtig institution i konstruktionen af privilegeret viden og kulturarv samt det narrativ, der påvirker borgernes kulturelle identitet. Museet har dermed også en dannende rolle - ikke kun ud fra den formidlingsfunktion det har i forhold til kunst og kultur - men også i forhold til dets organisering af tid og rum. Museet er dog også et sted, hvor borgere samles for at opleve og diskutere. 

 

Forskellige digitale kommunikationsformer påvirker disse funktioner. Det kan både være i forhold til faktorer som magt og viden, de besøgendes deltagelse og oplevelse, deres almene dannelse eller i forhold til museets rumlige konstruktion. Dette kursus vil stille skarpt på de gnidninger, disse kommunikationsformer medfører i mødet mellem det ’analoge’ og det ’digitale’. Første del af kurset vil derfor fokusere på museets traditionelle rolle ud fra et historisk perspektiv: hvilke krav den danske museumslov stiller, og hvordan de kulturpolitiske forhold tegner sig i et dansk perspektiv. Hvad står der f.eks. i resultatkontrakter og rammeaftaler, når det gælder Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet? Hvordan kan museets betydning beskrives i forhold til dansk kulturpolitik og det bredere kulturfelt? Første del af kurset vil dermed danne en vigtig basis for den videre diskussion i mødet mellem det analoge og det digitale.

 

Anden del af kurset fokuserer på en bredere tilgang til koblingen mellem digital kommunikation og museet i dag. Hvad kendetegner digital kommunikation, og hvilken rolle spiller digitaliseringsprocesser og digitale objekter for museet? I denne del vil der især blive lagt vægt på litteratur, der redegør for skiftet fra ’Museum 1.0’ til ’Museum 2.0’. Et skift, hvor museet i stigende grad bevæger sig fra at have en oplysende og dannende rolle til en mere formidlende og dialogisk rolle, hvor deltagelse bliver et nøglebegreb. Diskursivt går vi fra begreberne museumsgæster og borgere til begrebet brugere og i forlængelse heraf koncepter, der i et digitalt perspektiv benævnes brugergenereret indhold, produsers, prosumers, kreativt publikum eller interaktivt publikum. I anden del af kurset bliver der derfor redegjort fra skiftet fra 1.0 til 2.0, og hvordan dette skift afspejles i museets prioriteringer, kommunikation, generelle virke, og hvordan det påvirkes af kulturpolitiske strategier, f.eks. Kulturministeriets digitaliseringsstrategier. Her bliver der både redegjort for optimistiske og emancipatoriske stemmer i forhold til den digitale kultur og museets rolle heri, samt mere kritiske stemmer, der fokuserer på ’data mining’, kommercialisering, overvågning og ’digital labour’, når museer f.eks. formidler via kommercielle sociale medier. Hvad er f.eks. udfordringerne, når statsanerkendte museer ’mødes’ på Facebook, Pinterest, YouTube, Instagram og Snapchat? Hvordan kan ”deltagelse” defineres ud fra de kommunikationsformer, der finder sted på kommercielle sociale medier? Hvad sker der med institutionel ekspertviden, når alle er eksperter på nettet? Hvad sker der i mødet mellem algoritmiske softwarekulturer og det digitale museum?

 

Tredje del af kurset består af forskellige casestudier, udflugter til museer og workshop, hvor de studerende arbejder målrettet med de teorier, der er blevet introduceret på kurset, samt de metoder, der blev introduceret i modulets første kursus.

 

For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende have fået godkendt 1 småopgave.

Engelsk titel

Cultural Policy: The digital museum

Uddannelse

Moderne Kultur

Holdundervisning

Eksempel på litteratur:

Tony Bennett (1995) ’The Political Rationality of the Museum’. The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, London: Routledge, pp. 89-105.

 

Ross Parry (2007) ’Museum/Computer: A History of Disconnect?’ Recoding the Museum: Digital Heritage and the Technologies of Change, New York: Routledge, pp. 1-14.

 

Neil Silberman & Margaret Purser (2012) ’Collective Memory as Affirmation: People-Centered Cultural Heritage in a Digital Age’, Heritage and Social Media: Understanding Heritage in a Participatory Culture, New York: Routledge, pp. 13-29.

 

Jodi Dean (2005) ’Communicative Capitalism: Circulation and the Foreclosure of Politics, International Journal of Cultural Politcs, 1,1, pp 51-74.

 

Van Dijck, Jose (2013) ’Disassembling Platforms, Reassembling Sociality”, The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media, Oxford: Oxford University Press, pp. 24-44

 

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul 5 på 2015 studieordningen (den første del er det obligatoriske kursus Cultural Policy – Theory, Method & Analysis, som bliver undervist i første del af semestret).
Udbydes til følgende eksaminer: Moderne Kultur, 2015 ordningen, Modul 5.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 210