LIN; Lingvistiske metoder

Kursusindhold

Se studieordning

Engelsk titel

Linguistic methods

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

 Faglige mål:
Efter bestået prøve kan den studerende:

- afgrænse et mindre sprogvidenskabeligt problem;

- opstille en undersøgelse med design og metoder til belysning af problemet, herunder redegøre for relevansen af de analytiske kompetencer der er opnået gennem fagelementerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Almen fonetik og Semantik og pragmatik i analyser af det sproglige problem;

- lave en elektronisk litteratursøgning og redegøre for den;

- fremstille problemet og undersøgelsen i form af et projektforslag der lever op til fagtraditionens krav med hensyn til (kort) redegørelse for hidtidige forskningsresultater, noteapparat og referencer.

Fagelementet opøver især den studerendes metodemæssige kompetence og kompetence i faglig formidling.
 

Målbeskrivelser:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen 


Alle studieordningerne findes her: 

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/

Holdundervisning

Dette fag er en del af Lingvistisk videnskabsteori.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206