Kunsthistorie: Kulturteorier og Visuel Kultur

Kursusindhold

Modul 8 på BA i Kunsthistorie fungerer som en kombination af to forelæsnings- og seminarrækker, der afholdes af kursets to undervisere. Forelæsningerne og seminarerne supplerer og komplementerer hinanden på en række måder og leder samlet set frem mod den bundne mundtlige eksamen i et fast pensum for dette obligatoriske og konstituerende modul på uddannelsen

 

Forelæsnings- og seminarrække 1 (Kacunko):

The course focuses on central cultural theories seen in their relation to the advanced and emerging theories, practices, structures and processes in art history and its neighboring fields of study.

Students will be offered insights into the historical, analytical and practical aspects of the work and thought in ‘cultural sector’ as well as with its intriguing inside- and outside-reflections. The major goal of the course is to provide insights into the historical genealogy of the culture theories and to

trace and reflect their modern and contemporary metamorphoses.

Course objectives include

(1) providing of methodological skills for recognizing the theoretical, practical and analytical tools of the culture related discourses,

(2) providing an orientation into the wide range of the usage of the aforementioned conceptual and other tools, and

(3) discussing the development of academic conventions and institutionalizations of the culture discourse with reference to the most prominent or intriguing examples from the art history and cultural practices in general.

 

Forelæsnings- og seminarrække 2 (Ekman):

I kurset vil vi oparbejde kendskab til centrale kulturbegreber og kulturteorier og deres anvendelse i analyser af kulturfænomener, herunder fænomener inden for kunsthistorie og visuel kultur.

Vi vil diskutere og reflektere kritisk over tilgange til et sæt større, centrale visuelle og kulturteoretiske problemstillinger. Disse indbefatter tværfaglige tilgange til forskelle og ligheder mellem visuel kultur og kunsthistorie, tilgange til kulturbegreber samt til: massekultur, hverdagskultur, finkultur og populærkultur, subkultur, køn, postkolonial identitet og forskel, subjektivitet og socialitet, medier og mediekunst, samt kulturel globalisering.

I kurset arbejder vi i bred forstand med moderne og kontemporær kultur, men fokuserer på senmoderne og samtidshistoriske problemstillinger. Der arbejdes med globalt kulturelt udblik, men med en hovedvægt lagt inden for dele af den vestlige kulturkreds. Teoretisk og metodisk er fokus lagt på at give indblik i og kendskab til den anglo-amerikanske tradition inden for kulturstudier (Birmingham skolen samt disses senere videreudviklinger) og ligeledes anglo-amerikanske visuel kultur studier. Dette ledsages af diskussion af kulturteorier fra Frankfurt skolen, strukturalister, poststrukturalister, postkolonialister samt inden for studier af medier, netværkssamfund og globalisering.

Vi sigter mod at bruge forelæsningerne til bred, indledende indsigt i centrale teorier og historiske udviklinger samt en første forståelse af kernetekster i pensum. Vi vil navnlig anvende seminarerne til at gå i dybden med arbejdet på centrale temaer og passager i tekster i pensum og på anvendelse af disse tekster til analyse af konkrete cases (f.eks. byliv, fotografier, TV, rockmusik, biler, film, reklamer, museer og udstillinger, sport, mode, installationskunst, tegneserier, selv-portrætter, sociale medier, kulturteoretikeres selv-præsentationer). Seminarerne er i stort omfang styret af aktiv undervisningsdeltagelse: i langt de fleste kursusgange kan deltagerne bidrage med deres arbejde henimod godkendelse af tre mindre opgaver, f.eks. ved at skrive problemformuleringer, give mundtlige oplæg, give mundtlige responsa, eller aflevere skriftlige oplæg.

Engelsk titel

Cultural Theories and Visual Culture (compulsory and constituent)

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og seminarer. Forelæsningerne holdes for alle kursets studerende; på seminarerne er de studerende fordelt på mindre hold, hvor de arbejder aktivt og selvstændigt med stoffet, bl.a. ved at diskutere centrale temaer og tekstpassager. De studerende bidrager desuden med mundtlige oplæg, skriveøvelser og diverse responsa, både som gruppearbejde og individuelt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse
 • 251
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420