KK, Projektorienteret forløb - 15 ECTS (F18)

Kursusindhold

Gennem et konkret praktikophold ved en relevant institution, organisation, NGO, forskningsprojekt eller privat virksomhed vil du opnå arbejdserfaring og praktisk indsigt i en kultur- og samfundsvidenskabelig problematik. Under praktikopholdet vil du skulle opnå praktisk erfaring med oplevelsesøkonomi, kulturmøder eller kulturforskelle i en lokal eller global kontekst. I praktikrapporten vil du få erfaring med at beskrive praktiskstedets organisation og arbejdsområde samt din egen rolle og praktikarbejdet. Du skal desuden diskutere praktikstedets aktiviteter inden for en selvvalgt analytisk ramme samt reflektere over eventuelle etiske problemstillinger, og du vil skulle relatere beskrivelserne og diskussionerne i forhold til litteraturen på dit pensum. Typisk vil praktikken kunne vælges inden for enten produkter, service, kulturlandskaber eller aktiviteter knyttet til underholdning, turisme, museumsvæsen, materiel eller immateriel kulturarv, mindespladser, kollektiv erindring eller lignende. Du tildeles en personlig vejleder blandt underviserne på komparative kulturstudier. Vejleder skal godkende din jobbeskrivelse.

Engelsk titel

Internship - 15 ECTS

Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier

 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning:
Praktik A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10131E) 
Praktik B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10141E)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være projektorienteret eller vejledningsbaseret. I forbindelse med rapportskrivning tilbydes vejledning individuelt eller gruppevis.

Litteraturen består af 250 normalsider fastsat af underviser og 200 sider sammensat af eksaminanden, men godkendt af eksamensberettiget underviser/vejleder.

Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.

Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

Af faglige grunde anbefales kraftigt, at man forinden praktik har opnået 15 ECTS i et af Center for Komparative Kulturstudiers øvrige kurser, eller at man samtidig med praktik følger et af dem.

Studerende skal påregne, at praktikopholdet i timetal skal vare mindst 148 timer svarende til i alt 4 ugers fuldtidsbeskæftigelse samlet eller spredt over flere måneder/semestre.

For praktik trin for trin, se
https:/​/​intranet.ku.dk/​kulturstudier_tilvalg/​projektorienteretforloebsomtilvalg/​Sider/​default.aspx#trin

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 260,5
  • Forelæsninger
  • 4
  • Praktiske øvelser
  • 148
  • Total
  • 412,5