Digital humaniora, Tilvalg

Kursusindhold

’Digital Humanities’ bruges ofte om forskning i digitale materialer og digital kultur med softwarestøttede metoder. Vi gennemgår udviklingen fra ”Humanities Computing” traditionen til forskning i samtidskulturen, der udfolder sig på digitale genrer og medieplatforme. I forlængelse heraf rejses en række spørgsmål til begreberne om text og e-text, værk, korpus, og genre, ligesom både digitaliserede og født digitale materialer åbne nye muligheder og stiller nye krav til kildekritik, forsknings- og formidlingsmetoder. Kurset vil fokusere på udvalgte hovedtematikker: 1: Dilemmaer i forholdet mellem Humaniora og Digital Humanities. Er Digital Humanities en gøgeunge eller redningen for et humaniora i krise? Hvad er humaniora og hvad forstås der ved digitalisering? Hvad betyder det der nu betegnes som den anthropocæne epoke, hvor samfundslivet må tages i betragtning som naturkraft, for humanioras selvforståelse? 2: Digitaliseringens historie fra den regelbestemte computer til de netværksforbundne digitale medier. Hvordan kan vi beskrive forskellige typer digitale materialer og relaterede metoder? Hvordan kan vi beskrive de nye vidensformater, der knytte sig til nye metoder som fx ’distant reading’, crowdsourcing og statistisk korrespondensanalyse, der ofte trækker på mange kilder og undertiden også på realtidsdata. 3: Hvad betyder de digitale mediers repertoire af hypertext, interaktivitet, visualiseringsmuligheder og koblingen i globale netværk for forståelsen af text-, værk- og korpus- begreberne? 4: Hvis digitaliseringstematikken kaster nyt perspektiv på humaniora vil vi samtidig også se på humanioras betydning for udviklingen og forståelsen af digitale medier. Hvad findes der fx er af humanvidenskabelige bidrag til kritik og berigelse af den IT centristiske forståelse af robotter, kunstig intelligens, ’automobiler’, og cyborgs? Hvad ligger der i begrebet om det posthumane? Er det meningsfuldt at tale om algoritmisk hermeneutik?

Engelsk titel

Digital Humanities

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, KA-StO 2016

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsvidenskab-og-kulturformidling/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ka.pdf  

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Afgrænse og behandle en problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder, gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne.
 • Forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Undervisningen omfatter forelæsninger, deltager præsentationer, gruppe arbejder, plenum diskussioner mv.

Eksempler på relevant litteratur:

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Den frie hjemmeopgave kan ved kursusoprettelse tilrettelægges som en portfolio, således at opgaven udgøres af de 2-4 portfoliobesvarelser, der er udar-bejdet i undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleve-ringsfristen for hjemmeopgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Undervisningsforberedelse
 • 245,8
 • Total
 • 410,8