Entreprenørskab, innovation og tværgående praksiskompetencer, Tilvalg

Kursusindhold

Ideen med kurset er, at de studerende lærer at sætte deres faglighed i spil i forhold til entreprenørskab og innovation og på den baggrund tilegne sig og udvikler praksiskompetencer. Entreprenørskab handler bl.a. om at skabe værdi. Og denne værdi kan være økonomisk, men i lige så høj grad også social eller kulturel.

De studerende trænes i at udvikle tværgående kompetencer i forhold til teoretisk viden og praktiske færdigheder ved i samarbejde med andre (gennem kollaborativ læring) at blive fortrolige med og at gennemleve processerne i entreprenørielle projekter. De studerende skal arbejde med selvvalgte projekter, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere tværgående samarbejde.

De studerende forventes at udvikle metodebevidsthed og -færdighed inden for entreprenørskab bl.a. ved lære at anvende og reflektere over (forholde sig til) forskellige paradigmer inden for entreprenørskab f.eks. anomali, designtænkning, bricolage, effektuation og kausation

Engelsk titel

Entrepreneurship, innovation and multidisciplinary practice skills

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Afgrænse og behandle en problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder, gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne.
 • Forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og praktiske øvelser, oplæg, ekskursioner, workshops og feltarbejde.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Kristiansson, MR (2017). Entreprenør, proces og projekt. København: Hans Reitzels Forlag
 • Nielsen, SL; Klyver, K; Evald, M og Bager, T et al. (2017). Entrepreneurship in theory and practice. Paradoxes in play. Cheltenham, UK: Edward Elgar
 • Sarasvathy, S. D., & Venkataraman, S. (2011). Entrepreneurship as Method: Open Questions for an Entrepreneurial Future. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1): 113-135.
 • Spinosa, C.; Flores, F.; Dreyfus, H.L. (1997). Disclosing new worlds. Entrepreneurship; democratic action, and the cultivation of solidarity. Cambridge: The MIT Press
   

Det ser genkendeligt ud, men bemærk at undervisningsdeltagelse forudsætter en høj grad af selvstændigt engagement, ligesom den studerende skal være forberedt på at blive inddraget i større omfang og at undervisningen og lærerprocesserne er væsentlig anderledes, end det normalt er tilfældet.

Kurset henvender sig til studerende, der vil:

Opnå et fagligt begrundet og praksisbaseret fundament for entreprenørskab.
Udforske det entreprenørielle potentiale på det personlige, projekt- og samfundsmæssige niveau.
Tilegne sig metodisk viden og de færdigheder, der kræves for at skabe og udvikle entreprenørielle projekter.
Konkretisere projektets muligheder i samarbejde med relevante interessenter

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Materialet er en skriftlig fremstilling, der kan suppleres af andet materiale fx i form af en egenproduktion. Se studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 36,5
 • Forberedelse
 • 329,3
 • Total
 • 410,8