Videnskultur og -kritik, Konstituerende valg B2

Kursusindhold

Videns status og vidensautoriteter betvivles i disse år pga. et stærkt forandret medielandskab og af en revolutioneret adgang til information. Betegnelser som ”fake news” og ”alternative facts” kan ses som tegn på forandringer i forståelsen af viden og information. Politiske observatører og debattører generelt udpeger med bekymrede miner en videnskultur, som de karakteriserer som post-faktuel eller som ”post-truth”. I dette kursus tager vi et par skridt bagud for at udforske forskellige begreber om viden og information. Vi skal undersøge begrebet kritik og dets historiske fornakring samt diskutere hvordan kritikken kan bruges til forandring i nutidens samfund.

 

Engelsk titel

Knowledge Culture and Critique, Constituent elective B2

Målbeskrivelse

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Sociale og kulturelle relationer i forskellige videnskulturer
 • Autoritets-, kritik- og vidensformer
 • Digitalisering af vidensforbrug og vidensformidling.

 

Færdigheder i at

 • Analysere videns- og kritikformer inden for forskellige videnskulturer
 • Analysere videnskulturer og deres vidensforbrug og -formidling.

 

Kompetencer i at

 • Udarbejde en videnskritik af en videnskulturs produktions-, formidlings- og tilegnelsespraksis
 • Planlægge og gennemføre undersøgelser af vekselvirkningen mellem for-midling, tilegnelse og brug af forskellige vidensformer i forskellige videns-kulturer.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Dækkende og kritisk redegøre for autoritets- og kritikformer i forskellige videnskulturer
 • Kritisk reflektere over videnskulturer, deres vidensproduktion, -forbrug og -formidling.

Holdundervisning fokuseret på diskussioner af teksternes problemstillinger og med oplæg fra studerende. Der vil desuden være ekskursioner.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Webster, F. (2014). Theories of the Information Society. 4th edition. Routledge
 • Knorr Cetina (2007). Culture in global knowledge societies: knowledge cultures and epistemic cultures. Interdisciplinary Science reviews, 32 (4), p. 361-375
 • Foucault, M. (2007). What is Critique? Sylvére Lotringer (ed.). The Politics of Truth. Semiotext(e)
 • Pasquale, F. (2015). Black Box Society: the secret algorithms that control money and information. Harvard university pressEksempler på litteratur som tænkes anvendt i undervisningen:
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30
Eksaminationssprog: Dansk
30 min. inkl. votering. Den studerende har 10 min. til det mundtlige oplæg, og herefter foregår eksaminationen som en dialog mellem eksaminator og eksaminand. Der gives 24 timers forberedelsestid.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamen
 • 36,5
 • Forberedelse
 • 318,3
 • Total
 • 410,8