Kulturformidlende institutioner, Konstituerende valg B

Kursusindhold

Modulet sigter bredt på kultursektoren og arbejder med teorier og analyse af praksis i forhold til kultur, institutioner og formidling, herunder offentlige institutioner som biblioteker, museer og arkiver, private organisationer som udstillingssteder og forlag samt virtuelle formidlingssites og mere fleksible, netværksprægede arenaer inden for kulturfeltet. Der lægges fokus på det aktuelle, i nogle tilfælde med inddragelse af historiske perspektiver. Udgangspunktet er tendenser i kulturpolitik og oplevelsesorientering, og vægten lægges på disse vilkårs indflydelse på kulturinstitutionernes roller, funktioner og legitimitet samt på nye former for interaktiv og brugerinddragende videns- og kulturformidling med danske og internationale eksempler. Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 vil blive anvendt som en større  case.

Følgende perspektiver inddrages:

 • Kulturpolitiske strategier og rationaler
 • Oplevelsessamfundet og oplevelsesøkonomiens betydning for det kulturelle felt
 • Videns- og kulturformidling i forskellige kulturelle domæner og forskningsinstitutioner
Engelsk titel

Dissemination of Culture by Cultural Institutions, Constituent elective B

Målbeskrivelse

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Kultursektoren, dens institutioner og organisation, historisk og aktuelt
 • Kulturteori og kulturpolitik
 • Institutions- og organisationsteoretiske perspektiver på kulturformidlende institutioner og deres samspil med omverdenen.

 

Færdigheder i at

 • Analysere samspillet mellem den samfundsmæssige, den kulturelle og den institutionelle udvikling
 • Analysere og vurdere konkrete eksempler på kulturinstitutioners praksis-ser på et relevant videnskabeligt-metodisk grundlag.

 

Kompetencer i at

 • Selvstændigt og kritisk analysere kulturinstitutioner og deres praksis med afsæt i teoretisk funderede modeller.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Kritisk og på teoretisk grundlag karakterisere og diskutere væsentlige pro-blemstillinger i relation til kulturformidlende institutioner og deres praksis
 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag selvstændigt analysere og vurdere konkrete eksempler på kulturformidlende institutioner samt de samfunds-mæssige og institutionelle vilkår for udøvelsen af deres praksis
 • Reflektere over og argumentere for kulturteoretiske, institutionelle, orga-nisatoriske, historiske eller samfundsmæssige positioner af betydning for kultursektoren og dens institutioner.

 

Gruppediskussioner, forelæsninger, studenteroplæg, ekskursioner, holdundervisning, vejledning

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Teilmann Christensen, Peter: Kulturliv – Institutioner, praksis og formidling. Samfundslitteratur, 2010.
 • Lund, Niels D.: Digitalisering som kulturpolitik. I: Lund, N. D. m.fl. (red.).: Digital formidling af kulturarv. Fra samling til sampling.  København, Multivers, 2009.
 • Christensen, Hans Dam: Mellem formidling og kommunikation? Eller fra autoritativ viden til forhandlet viden på museer. I: A. Maursted & M. A. Huan (red.): Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag: Trondheim, 2012.
 • Hvenegaard Rasmussen, Casper: Formidlingstrategier. En introduktion til kulturinstitutioners formidling. København: Samfundslitteratur, 2016.
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller engelsk
Omfang: 15-20 normalsider for en individuel besvarelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Total
 • 410,8