Aal: Kulturformidling i en digital tid

Kursusindhold

Kurset omhandler kulturformidling i et kulturteoretisk og kultursociologisk perspektiv. Et særligt fokuspunkt vil være digitalitet som udfordring af teorier, rationaler og formidlingsformer inden for aktuel kulturformidling. I arbejdet med kulturteoretisk og kultursociologisk funderet design vil kurset være struktureret i fire dimensioner:

- En kulturteoretisk og begrebsorienteret ramme

- en deltagelsesorienteret, kultursociologisk og medieteoretisk ramme

- en by- og institutionsramme

- en design- og formidlingsramme, hvor teori- og praksisrelationer sættes i samspil.

Aalborg vil være kursets grundcase, fordi byen kan ses som eksponent for den performative urbanisme, der vægter interaktions- og deltagelseselementet i alle led i æstetiske og kulturelle processer. I forbindelse med undervisningen etableres der et samarbejde med nordjyske udviklingskonsulenter, institutioner og kulturformidlere inden for kulturformidlingsfeltet. 

Engelsk titel

Aal: Cultural Mediation in a Digital Age

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • relevante teorier om nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • udviklingen inden for kulturformidling set i lyset af nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • forskellige aktørers og institutioners vilkår, intentioner og udfordringer med formidling
 • betydningen af krop, rum og materialitet i formidlingssituationen.

 

Færdigheder i at

 • undersøge forskellige aktørers og institutioners formidlingsstrategier i både teori og praksis, herunder anvendelsen af digitale medieprodukter (inkl. mobile og sociale medier) og brugerinddragelse
 • diskutere konsekvenserne af ændrede roller hos forskellige aktører og institutioner
 • analysere, hvad materialitet og socialitet betyder for udførelse og modtagelse af kulturformidling, herunder når fysiske og digitale formidlingsformer blandes i samme rum
 • reflektere over forskellige fysiske og digitale modaliteters styrker og svagheder i relation til formidling og bruger-engagement.

 

Kompetencer i at

 • diskutere kulturformidlingens vilkår og udfordringer i en digital tid
 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af aktørers og institutioners konkrete og potentielle formidlingsformer
 • designe, på prototypeniveau, formidlingselementer i et medieprodukt for en given aktør eller institution.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over kulturformidlingens udfordringer og udvikling historisk og aktuelt set i lyset af nye medie- og formidlingsformer og nye brugerroller
 • diskutere centrale perspektiver, herunder medie- og formidlingsteorier med relevans for kulturformidling i en digital tid
 • identificere relevante problemstillinger og udvælge teorier og metoder med henblik på at gennemføre en afgrænset undersøgelse af aktørers og institutioners konkrete og potentielle formidlingsformer
 • reflektere over styrker og svagheder ved forskellige fysiske og digitale modaliteter anvendt i kulturformidling
 • designe, på prototype-niveau, formidlingselementer i et medieprodukt for en given aktør eller institution.

Holdundervisning, gruppearbejde, studenteroplæg, ekskursioner, gæsteundervisere fra kulturformidlende institututioner

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset: (4 ex)

 • Andersen, John (2012): Byen i bevægelse. Mobilitet - politik - performativitet. Roskilde Universitetsforlag
 • Bennett, Tony (2013): Making Culture, Changing Society. Routledge
 • Sanderhoff, Merete (red., 2014): Sharing Is Caring - Åbenhed og deling i kulturarvssektoren. Statens Museum for Kunst
 • Schiermer, Bjørn (red., 2016): Kulturteori og kultursociologi. Hans Reitzel 
Kollektiv

Designdimensionen vil være i fokus igennem hele kursets forløb, så de studerende deltager aktivt ved ekskursioner, udarbejdelse af designforlæg m.v. Feedback indgår som et fast element i denne proces.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 20-25 normalsider for individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 150
 • Eksamensforberedelse
 • 175,8
 • Total
 • 410,8