Praksisfelter - brugere og formidling (valgfag og konstituerende)

Kursusindhold

Kurset tager sit afsæt i praksisfeltet ’vidensintensive virksomheder’ og har sit fokus på informationsspecialisters arbejde med informations- og vidensformidling til forskellige grupper af brugere. Med vidensintensive virksomheder tænkes her på private og offentlige organisationer og de afdelinger heri, der arbejder med at producere informations- og vidensydelser til forskellige brugergrupper. Det kan fx være ydelser i form af ’competitive intelligence’, ’records management’, informations- og forskningsanalyser, brugeruddannelse eller konsulentydelser.

På kurset arbejdes med analyser af informations- og vidensformidling, samt teorier og metoder til studier af dette i en organisatorisk kontekst. Undervisningen bygges op omkring de studerendes eget empiriske case-arbejde. Med afsæt i besøg i udvalgte vidensintensive virksomheder arbejder de studerende selvstændigt med at identificere og analysere en række relevante problemstillinger i forhold til virksomhedens informations- og vidensformidling. Problemstillingerne fremlægges og diskuteres i undervisningen, og danner derefter baggrund for den studerendes formulering af eget projekt.

På kurset arbejdes der indenfor fire hovedtemaer:

 • Informations- og vidensformidling (Information & Knowledge Management)

 • Forskellige brugergrupper og deres brugsmønstre

 • Institutions- og praksisteoretiske analyser af adfærd og praksis i organisationer

 • Problembaserede projekter og projektstyring

Indenfor hvert tema præsenteres udvalgte teorier og metoder, og disse suppleres undervejs med materiale der udspringer af de studerendes eget projektarbejde.

Engelsk titel

Fields of Practice - Users and Mediation (elective and constituent)

Målbeskrivelse

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på brugere og formidling inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for brugere og formidling

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på brugere og/eller formidling inden for det givne praksisfelt.

Case-arbejde, projektarbejde, holdundervisning, virksomhedsbesøg, mundtlige oplæg og workshops

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Hansson, J. (2010). Libraries and identity: the role of institutional self-image and identity in the emergence of new types of libraries. Chandos Publsihing.
 • Holgaard, J.E. et al. (2014). PBL: problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser. Samfundslitteratur.
 • Scott, R. (2014). Institutions and organizations: Ideas, Interests, and Identities. Sage Publications
 • Ramian, K. (2012). Casestudiet i praksis. Hans Reitzels Forlag.
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Materialet består af en projektopgave se Studieordning. Omfang 20-25 sider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • Total
 • 410,8