Italiensk - Oversættelse italiensk-dansk og dansk-italiensk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • oversætte en italiensk tekst til en korrekt og velfungerende dansk tekst, der præcist gengiver indholdet, bevarer originalens stilniveau og teksttypologisk ækvivalere med originalen
 • oversætte en dansk tekst til et dækkende italiensk ved anvendelse af korrekt italiensk morfologi og syntaks
 • redegøre dækkende for grundlæggende problemstillinger inden for oversættelsesteori og -kritik og komparativ sprog- og teksttypologi og eksemplificere og diskutere disse i forhold til den givne tekst
 • selvstændigt beskrive væsentlige sproglige, stilistiske, genre- og situationsbetingede forskelle mellem italienske og danske tekster og indkredse, hvor disse forskelle kan give anledning til problemer i oversættelsen af en given tekst
 • diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis på systematisk og reflekteret vis
 • udnytte de foreliggende hjælpemidler på en formålstjenlig måde.
Engelsk titel

Italian - Translation Italian-Danish and Danish-Italian

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75