Interkulturelle markedsstudier - Kutur, sprog og identitet - Fransk

Kursusindhold

Der opnås færdighed i:

 • at forstå fremmedsproget i komplekse fagsproglige kontekster i både skrift og tale. 
 • at identificere forskellige forståelseshorisonter såvel inden for sprogområdet som mellem forskellige sprogområder. 
 • at indsamle store mængder data med henblik på at dokumentere kulturelle, økonomiske eller samfundsmæssige forhold. 
 • at identificere forskellige forventninger og forståelseshorisonter i intersproglige og interkulturelle situationer. 
 • at navigere strategisk mellem forskellige kulturer og sprog. 
 • at bringe sin teoretiske viden i spil i arbejdet med konkrete cases.
Engelsk titel

Intercultural Markets Studies - Culture, Language and Identity – French

Holdundervisning, workshops og forelæsninger baseret på cases.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Skriftlig aflevering, 3-5 normalsider
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Den mundtlige prøve vægtes med 75 %, materialet med 25 %.
Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Til den mundtlige prøve må dog kun medbringes materialet og 1 sides talepapir.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bemærk! Det er kun muligt at følge kurset, hvis du har et fagelement, der tilsvarer eksamen i Interkulturelle markedsstudiers eksamen (se ovenfor).
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75