Fransk - Oversættelse dansk-fransk (KA-tilvalg)

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen dækker både oversættelse dansk-fransk og skriftlig sprogfærdighed, idet begge er integreret i et undervisningsforløb. Vi vil arbejde med oversættelse af danske tekster til fransk, således at der opbygges færdighed i at gengive alle væsentlige betydningsnuancer i den danske tekst og i at bruge de syntaktiske konstruktioner, der naturlige for fransk, herunder genkende de tilfælde, hvor omskrivninger af dansk sætningsstruktur er nødvendige. Desuden vil vi arbejde med skriftlig fremstilling på fransk med særligt fokus på argumentation (fremsættelse og forsvar af synspunkter), grammatisk korrekthed og kommunikativ hensigtsmæssighed. Konkrete øvelser (såvel i nye emner som konnektorer og præpositioner som i relevante emner i den tidligere gennemgåede grammatik i modul 1, 3 og 5) vil være en del af kurset. Dertil kommer en række skriftlige afleveringer inden for oversættelse dansk-fransk og skriftlig sprogfærdighed.

Engelsk titel

French - Translation Danish-French

Holdundervisning med øvelser. Samundervisning med BA Fransk: Skriftlig sprogfærdighed.

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Andet
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin.
Prøven aflægges som én samlet prøve sammen med prøven i BA Fransk Skriftlig sprogfærdighed.
Passagen, der skal oversættes, må ikke overstige 1.100 typeenheder. Der kan evt. være flere tekstforlæg (på dansk og/eller fransk) til brug for den skriftlige argumenterende fremstilling. Teksterne skal være skrevet for højst 50 år siden på eksaminationstidspunktet og må højst have et omfang på 5-7 normalsider.
Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse øges omfanget af den tekst, der skal oversættes, til 1.300 typeenheder.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 108,5
  • Holdundervisning
  • 28
  • Total
  • 136,5