ÅU MIF Modul 2: Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for processer i sproglig reception og produktion, herunder evne til at reflektere over og identificere videnskabelige problemstillinger med hensyn til forskellige modeller for reception og produktion og forskellige typer af strategier forbundet med de fire færdigheder
 • teorier og problemstillinger om sprogtilegnelse i relation til reception og produktion
 • forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sproglige processer og strategier, herunder evne til at reflektere over og identificere videnskabelige problemstillinger med hensyn til valg af forsknings- og analysemetoder
 • forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sprogtilegnelsesprocesser.

 

Færdigheder i at

 • analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet
 • analysere og vurdere forskellige former for elevsprogsdata for at afdække processer i sproglig reception og produktion
 • analysere og vurdere faktorer, der gør sig gældende for sprogtilegnelsesprocessen, herunder vurdere pædagogiske praksisser som støtter og optimerer tilegnelsesprocessen.

 

Kompetencer i at

 • anvende adækvate teorier inden for processer i sproglig reception og produktion og sprogtilegnelse i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis
 • formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for processer i sproglig reception og produktion og sprogtilegnelse.

 

 

Plan for foråret 2018:

1) Torsdag den 1. februar, kl. 16.00-20.00: Processer i sprogproduktion - hovedfokus på skrivning

2) Lørdag den 24. februar, kl. 10.00-15.00: Skriveprocesser

3) Torsdag den 8. marts, kl. 16.00-20.00: Mundtlig sprogproduktion

4) Lørdag den 17. marts, kl. 10.00-15.00: Analyse af intersprog – fokus på grammatik, diskurs og ordforråd i skriftlig fremstilling

5) Torsdag den 5. april, kl. 16.00-20.00: Produktive strategier og interaktion

6) Lørdag den 14. april, kl. 10.00-15.00: Leksikalske gættestrategier

7) Lørdag den 5. maj, kl. 10.00-15.00: Læseprocesser og læsestrategier

8) Torsdag den 17. maj, kl. 16.00-20.00: Analysearbejde som forberedelse til eksamen

 

Sted: København Universitet, Amager – lokale oplyses senere

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF Module 2: Processes in second/foreign language communication and learning

Arbejdsformer, der støtter de studerendes aktive medvirken og mulighed for at integrere ny viden med egne og andres praktiske erfaringer. Undervisningsformer, der kan videreudvikle de studerendes metodiske og analytiske færdigheder, prioriteres. Således inddrages et bredt spektrum af arbejdsformer, herunder mundtlige oplæg fra deltagerne, gruppediskussioner, forelæsninger, holdundervisning og seminarer.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 237
 • Total
 • 273