DAN; Projektorienteret forløb

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret for-løbs formål og praktiske forløb

 afgrænse og beskrive en eller flere arbejdsopgaver fra det projektoriente-rede forløb

 forholde sig analytisk, metodisk og teoretisk til en eller flere arbejdsopga-ver fra det projektorienterede forløb ved inddragelse af danskfaglige og almene akademiske begreber og kompetencer

 reflektere over og diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og udbytte, herunder

o diskutere hvorledes danskfaglige og almene akademiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb

o reflektere over styrker og begrænsninger ved kandidatuddannelsen i dansk som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb.

 

 

Engelsk titel

Projektorienteret forløb

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Projektrapport (fri hjemmeopgave)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Total
  • 0