DAN; Danskfagligt projektorienteret forløb (kun BA-tilvalg)

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret for-løbs formål og praktiske forløb

 afgrænse og beskrive en eller flere arbejdsopgaver fra det projektoriente-rede forløb, som eksaminanden forholder sig analytisk, metodisk og/eller teoretisk til ved inddragelse af danskfaglige og almene akademiske begre-ber og kompetencer

 diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og det faglige udbytte herunder

 diskutere hvorvidt og hvorledes danskfaglige og almene aka-demiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb

 reflektere over styrker og begrænsninger ved bacheloruddan-nelsen i Dansk som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb

Engelsk titel

Internship

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/

 

Se studieordning - praktik

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Total
  • 0