DAN; Danskfagligt projektorienteret forløb

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 gøre rede for og foretage en faglig vurdering af et projektorienteret for-løbs formål og praktiske forløb

 afgrænse og beskrive en eller flere arbejdsopgaver fra det projektoriente-rede forløb, som eksaminanden forholder sig analytisk, metodisk og/eller teoretisk til ved inddragelse af danskfaglige og almene akademiske begre-ber og kompetencer

 diskutere det projektorienterede forløbs faglige relevans og det faglige udbytte herunder

 diskutere hvorvidt og hvorledes danskfaglige og almene aka-demiske kompetencer er blevet anvendt og udbygget i det projektorienterede forløb

 reflektere over styrker og begrænsninger ved bacheloruddan-nelsen i Dansk som den uddannelsesmæssige baggrund for de jobfunktioner, som eksaminanden har fået kendskab til under det projektorienterede forløb

Engelsk titel

Internship

Se studieordning - praktik

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Total
  • 0