SEMINAR: Folketing, Minister og Forvaltning

Kursusindhold

Seminaret tilstræber at levere en kombination af forsknings- og praksisbaseret viden om, hvordan et parlament, Folketinget, og ministre samt i mindre udstrækning dele af centraladministrationen arbejder og træffer beslutninger. Seminaret tilsigter blandt andet på den baggrund at:

 • give seminardeltagerne mulighed for selv at komme i dialog med forskere og ’praktikere’ og derved samtidig
 • få analyseret udvalgte aspekter af Folketinget, ministerrollen og forvaltningen samt relationerne herimellem mv.
 • få belyst forskellige erfaringer med, hvordan Tinget og dansk politik virker i praksis samt
 • give deltagerne mere fortrolighed med faste og praksisnære ministervendte arbejdsformer i Folketinget som f.eks. samråd, forespørgselsdebatter, lovforslagsbehandling etc. etc.

 

Nærliggende temaer, idet disse ikke er endeligt fastlagt er: partigrupper, udvalg, ministre, regering, centraladministrationens struktur, politiske forhandlinger og forlig, Folketingsalen, embedsværket, 'spindoktorer' mv.

Hvad angår den angivne mulighed for at komme i dialog med ’forskere og praktikere’, er der foreløbig tilsagn om medvirken fra en tidligere minister, et par MF’er og et par topembedsmænd foruden et par forskere/analytikere.

Engelsk titel

SEMINAR: Parliament, minister and bureaucracy

Målbeskrivelse

Seminarets målsætning er at den studerende efter endt undervisning vil være bedre rustet med:

Viden om:

 • teoretisk baserede analyser af udvalgte aspekter ved Folketing, minister og forvaltning
 • samspillet i praksis mellem Folketing, minister og forvaltning.

 

Færdigheder i at:

 • Præsentere og diskutere en eller flere teoretisk baserede analyser af udvalgte aspekter ved Folketing, minister og forvaltning og relationerne herimellem
 • Vurdere (kritisk) relevans, gyldighed og frugtbarhed af sådanne teoretisk baserede analyser
 • Demonstrere kendskab til Folketing, minister og forvaltning og relationerne herimellem

 

Kompetencer til at:

 • Omsætte både den teoretiske og praktiske viden til nytte i forbindelse med eventuelt arbejde i ministerier og Folketing eller i institutioner og organisationer, som står i samspil med ministerier og Folketing.

Seminaret er baseret på varierede undervisningsformer med korte forelæsninger og oplæg fra underviseren og - om muligt - oplæg fra udefrakommende praktikere og analytikere og med efterfølgende dialog med seminardeltagerne. Dette vil blive suppleret med studenteroplæg, gruppeøvelser og caseanalyser fra det virkelige liv. Som en del af seminaret vil blive søgt afviklet et besøg Folketinget med fokus på ministeradfærd i Tinget.

Der vil i god tid før undervisningsstart foreligge en endelig litteraturliste. Henrik Jensen, Partigrupperne i Folketinget, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2002, vil være en del af litteraturen. Herudover vil også indgå både nyere og klassiske nationale og internationale bøger og artikler samt i et vist omfang betænkninger mv.

 

De faglige forudsætninger er de almindelige betingelser for at læse på kandidatuddannelsen. Kurset vil selvsagt være af åbenbar relevans for studerende, der har eller søger arbejde eller ’praktikophold’ i Folketinget eller i dele af ministerier og institutioner mv., der står i tæt samspil med Folketinget.
Det er en klar forventning, at:
• deltagerne skriver en seminaropgave om et selvvalgt emne inden for seminarets rammer,
• opponerer på andres opgaver,
• er aktive ved øvelser og studenteroplæg og går i dialog med oplægsholdere
• og i øvrigt lever op til almindelig aktivitetskrav for seminardeltagelse.

Herudover er det en forventning, at seminardeltagere til seminarets start har gjort sig overvejelser over valg af opgaveemne. Der vil som led i seminaret blive lavet 1-2 obligatoriske skriveøvelser, som vil reducere omfanget af en selvvalgt opgave emne tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individual written assignment
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28