Kvalitative analyser af sociologiske genstandsfelter (SOMMER 2018)

Kursusindhold

OBS
Vi forventer, at deltagerne på kurset inden kursusstart har læst pensum og dermed forberedt sig til kurset i omfanget af ca 100 timer.
 

Formålet med kurset er at videreudvikle de studerendes kompetencer til at udforme kvalitative undersøgelsesdesign herunder 1) formulere undersøgelsesfokus, der lader sig belyse og studeres kvalitativt 2) forholde sig refleksivt til mulige kvalitative dataindsamlingsmetoder samt 3) at indtænke kvalitative analysestrategier på empirisk materiale , der omhandler sociologiske genstandsfelter.
 

Kurset retter fokus på, hvordan kvalitative dataindsamlingsmetoder herunder interviews, fokusgruppediskussioner, (deltager)observation og casestudier kan tilvejebringe forskellige former for forskningsbaseret viden om konkrete undersøgelsesobjekter indenfor sociologiens genstandsfelt.
 

Yderligere arbejdes med, hvordan forskellige analysestrategier, herunder hermeneutik, diskursanalyse, narratologi og fænomenologi, frembringer forskellige former for undersøgelsesresultater. Viden herom sætter den studerende i stand til refleksivt at anvende kvalitative undersøgelsesstrategier og forskningsdesign, der matcher den type sociologisk forskningsbaseret viden, der søges opnået i den konkrete undersøgelsessammenhæng.

Engelsk titel

Qualitative analysis within sociological research (SUMMER 2018)

Uddannelse

KA Metode og forskningspraksis (2015 studieordningen)

Fagpakke:

Viden, organisation og politik
Kultur, livsstil og hverdagsliv
Velfærd, ulighed og mobilitet

Målbeskrivelse

Målet for læreprocessen er, at den studerende efter gennemført kursus kan:

 

Viden:

- Definere og dermed afgrænse en relevant problemstilling indenfor sociologiske genstandsfelter, som lader sig undersøges kvalitativt

- Forholde sig kritisk til den eksisterende viden på det valgte forskningsområdet - herunder identificere videnshul

-Diskutere relevansen af undersøgelsesfokus - herunder forventet videnskabeligt bidrag

- Forholde sig kritisk og refleksivt til anvendt metodes mulighedsrum og begrænsninger

 

Færdighed:

-Operationalisere en forskningsstrategi i overensstemmelse med defineret undersøgelsesspørgsmål

-Beskrive organisering af indsamling af kvalitativt materiale til brug for undersøgelsen via fx interviews, fokusgruppediskussioner eller deltagerobservation

-Beskrive og forholde sig til en foreslået kodning- og analysestrtegi ift. det indsamlede empiriske materiale ved brug af relevant teori indenfor sociologisk forskning

-Vurdere, evaluere og perspektivere eget forventede vidensbidrag i relation til eksisterende forskning på området

 

Kompetencer:

-Tage gennemtænke, planlægge og udføre et kvalitativ undersøgelsedesign indenfor sociologisk forskning

Undervisningen tilrettelægges således, at der opnås mest mulig deltagerinvolvering via eksemplarisk læring. Det betyder i praksis, at undervisningen vekselvirker mellem underviseroplæg og deltageroplæg om konkrete temaer, problematikker og undersøgelsesfoki indenfor arbejdsliv.

Herudover indgår individuelle og gruppeøvelser der faciliteres af underviser, hvor det tillærte stof afprøves i praksis.

Pensum vil bestå af videnskabelige artikler samt grundbogen: Brinkmann & Tanggard (2015) Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag

Grundbogen skal lånes på biblioteket eller købes i Academic books.

Alle artiklerne kan downloades fra REX, hvorfor der ikke er trykt kompendium. Det enkelte kapitel fra bogen Spørgeteknik, af Stahlschmidt & Knoop Christensen vil blive un-loaded på Absalon i vores grupperum.

Hele pensum forventes læst INDEN kursus begyndelse. Efter kurset vil der være yderligere en uge til at udforme eksamensopgave med deadline for aflevering den 31. august 2018 kl. 12.00 i Digital Eksamen.

 

Litteratur

Antal normalsider

Brinkmann & Tanggaard red. (2015) Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, ISBN: 9788741259048

575

Stahlschmidt & Knoop Christensen (2014) Spørgeteknik, Akademisk Forlag Business, ISBN: 9788750043744, Kapitel 10

19

Tracy, S. (2010) Qualitative Quality: Eight “big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research, Human Relations, pp. 837-851

24

Barbour R S & Barbour M (2003) Evaluating and synthesizing qualitative research: the need to develop a distinctive approach, Journal of Evaluation in Clinical Practice, 9, 2, PP. 179–186

12

Gubrium, E & Koro-Ljungberg, M (2005) Contending With Border Making in the Social Constructionist Interview, Qualitative Inquiry, Volume 11 Number 5, pp. 689-715

32

Tanggard, L (2014) Ethnographic Fieldwork in Psychology Lost and Found?, Qualitative Inquiry, Volume 20 number 2, pp. 167-174

12

Roulston, K (2010) Considering quality in qualitative interviewing, Qualitative Research, vol. 10(2) PP. 199–228

33

Brinkmann, S (2014) Doing without Data, Qualitative Inquiry, pp. 720-725

8

 • Bengtsson, T (2014) What are data? Ethnographic experiences with young offenders, Qualitative Research, Vol. 14(6), pp. 729–744

15

Mortensen M & Baarts CA (2018) Killing ourselves with laughter … mapping the interplay of organizational teasing and workplace bullying in hospital work life, Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, Vol. 13 Issue: 1

21

Kendskab til kvalitativ metode er en fordel, men ikke en forudsætning for deltagelse i undervisningen.

BEMÆRK:

Kurset har adgangsbegrænsning.

Ordinær tilmeldingsperiode til sommerskole kurser er fra 15. november til 1. december. Bliver kurset fyldt her, vil det IKKE blive udbudt igen ved eftertilmeldingsperioden fra 15. maj - 1. juni.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Deltagerne giver hinanden feedback på mindre opgaver som de løser i løbet af kurset via forskellige metoder (reflekterende teams, bevidning, konkret afprøvning af interview og fokusgruppe mm.)

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 100
 • Øvelser
 • 60
 • Eksamensforberedelse
 • 18
 • Total
 • 206