Multinationale selskaber og nationale arbejdsmarkedssystemer

Kursusindhold

Kurset vil beskæftige sig med multinationale selskabers samspil med nationale arbejdsmarkedssystemer. Der er i dag ca. 65.000 multinationale selskaber i verden med enorme ressourcer, og i Danmark er hver 5. medarbejder i den private sektor ansat i et udenlandsk ejet selskab. De multinationale selskaber i dag har bedre muligheder end nogen sinde før for at ’regime-shoppe’ mellem forskellige lande, når de skal investere og outsource – men hvad betyder de nationale arbejdsmarkedssystemer for deres overvejelser – og omvendt? Klassisk  og nyere teori om multinationale selskabers HR-politikker og lokale samarbejdspraksisser vil blive sat i relation til teorier om nationale arbejdsmarkedssystemer, så den studerende bliver i stand til at analysere konkrete eksempler på samspil mellem de nationale arbejdsmarkedssystemer og det multinationale virksomheders mulighedsrum ved investeringer i datterselskaber. Case-studier og data om multinationale selskabers HR-politikker vil indgå som elementer, de studerende skal arbejde med.

Engelsk titel

Multinational Corporations and national IR-systems

Uddannelse

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke:

Viden, organisation og politik

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende skal efter kurset kunne redegøre for forskellige af samspillet mellem multinationale selskaber og nationale arbejdsmarkedssystemer, herunder de mest udbredte teorier og begreber i forskningen om dette samspil. De studerende skal envidere kunne anvende disse teorier og begreber i konkrete analyser, både i lande med stærke liberale markedsøkonomier og i lande med koordinerede markedsøkonomier.

Færdigheder:

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne idenficere forskellige aktørers interesser i samspillet mellem multinationale selskaber og nationale arbejdsmarkedssystemer og kunne gennemføre en analyse af konskvenser for virksomheder og arbejdsmarkedssystemer, når virksomheder etablerer sig i forskellige lande.

Kompetence:

Via dette kursus vil de studerende blive i stand til at analysere såvel forskellige virksomhedsstrategier som forskellige nationalstatslige strategier ift. udenlandske virksomheder. De vil endvidere være stand til at påpege kvaliteter og udfordringer ved udenlandsk ejerskab.  

Kurset er baseret på aktiv deltagelse. Typisk vil en kursusgang bestå af et mix af forelæsning og aktiviteter, såsom case-baseret undervisning, gruppearbejde, plenum-diskussioner mv. Herudover vil der blive inviteret gæsteforelæsere i form af forskere med særlig viden om bestemte hjørner af emnet.
Der vil fra tid til anden være små aktuelle opgaver, som vil sætte undervisningens overordnede tema i relief.

Teoretiske tekster om multinationale selskaber og arbejdsmarkedsstudier, krydret med case-studier om virksomhedsovertagelser – bl.a. faglige organisationers reaktioner multinationale selskaber indtog.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende parres til at give gensidig feed-back på disposition til synopsis i plenum.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 11
 • Total
 • 206