Regulering af arbejdsmigration på det grænseløse arbejdsmarked

Kursusindhold

Arbejdsmigration fra Øst- og Centraleuropa har fyldt meget i den politiske debat og medierne gennem de seneste ti år. Kurset vil indledningsvis give en introduktion til forskellige forståelser af motiver og dynamikker bag arbejdsmigration, herunder "push" og "pull" faktorer samt "dual labour market theory". Kursets hovedfokus er på  reguleringsmæssige konsekvenser af arbejdsmigration. Her vil såvel overenskomstregulering, national lovgivning og EU-regulering blive inddraget. Formålet er at demonstrere samspil og samspilsproblemer mellem forskellige reguleringsarenaer vedrørende arbejdsmigration. Her vil blive inddraget institutionel teori med henbilk på at diskutere insitutioners kontinuitet og forandring, når sociale fænomener ændrer sig - fx arbejdsmigration. Endvidere vil der være et fokus på aktører (arbejdsgivere, fagforeninger, regeringen, EU-Kommissionen, EU-Parlamentet m.fl.) og deres betydning for institutionelle svar på arbejdsmigrationen. Her vil blive inddraget teori om "employment relations" og  "cross class coalitions".

De reguleringsmæssige tiltag udløst af arbejdsmigration fra Øst- og Centraleuropa fra 2007-2017 udgør en ramme for kurset.     

Engelsk titel

Regulating labour migration in open open labour markets

Uddannelse

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke:

Viden, organisation og politik

Målbeskrivelse

Viden:

Efter endt kursus skal den studerende kunne redegøre for og demonstrere kendskab til den præsenterede teori om institutioners svar på fænomenet "arbejdsmigration". Ligeledes forventes det at den studerende med afsæt i præsenterede teori og begreber kan redegøre for reguleringssamspil og samspilsproblemer mellem kollektive overenkomster, national lovgiving og EU-regulering i relation til arbejdsmigration. 

 

Færdigheder:

Kurset skal gøre den studerende i stand til at kunne identificere og analysere forskellige aktørers interesser vedrørende arbejdsmigration samt hvordan og hvorfor det kommer til udtryk på forskellige reguleringsarenaer (overenskomster, national politik, EU politik). Endvidere skal dette gøre den studerende i stand til at diskutere og perspektivere dels forskellige aktørers adfærd, dels de faktiske reguleringsinitiativer.

 

Kompetencer:

Deltagelse i dette kursus skal gøre den studerende i stand til at kunne overskue og forstå reguleringstiltag i forhold til arbejdsmigration samt samspillet mellem forskellige regulerings arenaer. Herunder også forskellige aktørers motiver og handlinger. 

Kurset vil være deltagerorienteret. Hver undervisningsgang vil bestå af et mix af forelæsning og forskellige aktiviteter, så som case-baseret undervisning, gruppearbejde, plenum diskussion mv. Målet med aktiviteterne er, at de studerende skal øve sig i at anvende teoretiske begreber analytisk på empiriske eksempler.

Det planlægges at få en central beslutningstager vedrørende tiltag i relation til arbejdsmigration på besøg. Dernæst planlægges besøg på en virksomhed, hvor størstedelen af de ansatte er arbejdsmigranter.

På kurset vil vi primært læse teoretiske og analytiske tekster indenfor arbejdsmigration, employment relations, institutionel forandring og arbejdsmarkedsstudier med fokus på arbejdsmigration.

 

I enkelte tilfælde læses også korte empiriske case-beskrivelser eller lignende, som forberedelse til konkrete øvelser.  

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende parres til at give gensidig feedback på disposition til synopsis i plenum.    

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 90
  • Eksamensforberedelse
  • 88
  • Total
  • 206