Rus, afhængighed og marginalisering - teoretiske perspektiver

Kursusindhold

Kurset handler om rusmiddelbrug og -misbrug, analyseret i forskellige teoretiske perspektiver. Vi vil især beskæftige os med følgende teorier: "normaliseringstesen", risikoteori og teorier om edgework, symbolsk interaktionisme, tidssociologi, teori om institutionelle identiteter, samt governmentality-teori. Kurset behandler alkohol- og stofbrug blandt unge og voksne, og ser både på "normalt", socialt integreret forbrug og på misbrug, afhængighed og marginalisering - samt på alkohol- og stofafhængiges møder med behandlingssystemet. Formålet med kurset er a) at give de studerende indsigter i rusmiddelforskning, samt b) at styrke de studerendes færdigheder i at analysere empiriske materialer i forskellige teoretiske perspektiver.

 

Temaer:

 • Unge og stoffer - normaliseringstesen

 • Rekreativt rusmiddelbrug, fester og ritualer (ritualteorier)

 • Rusmiddelbrug og risiko (teorier om edgework)

 • Rusmiddelbrug, risiko og kontrol (governmentality-teori)

 • Fra rekreativt brug til regelmæssigt brug (teorier om afvigende karrierer)

 • Rusmiddelbrug og "the making of time" (teorier om tid og social marginalisering)

 • Hvad er afhængighed? (symbolsk interaktionisme)

 • Misbrugskarrierer, forklaringer og forventninger (narrative perspektiver, aktørskab, fatalisme)

 • Institutionelle identiteter & Making up people (konstruktivistiske perspektiver)

 • Behandling og ambivalens (konstruktivistiske perspektiver)

 • Behandling og skadesreduktion (governmentality, Burkes "pentad" som analyseredskab)

Engelsk titel

Drugs, addiction and marginalization - theoretical perspectives

Uddannelse

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke:

Velfærd, ulighed og mobilitet/Welfare, inequality and mobility

Kultur, livsstil og hverdagsliv/Culture, lifestyle and everyday life

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Målsætningen er at lære de studerende at identificere centrale problematikker inden for rusmiddelbrug og -misbrug, at gennemføre analyser på området ved brug af relevante teoretiske begreber og perspektiver, samt at kritisk reflektere over paradokser og dilemmaer relateret til rusmiddel(mis)brug

Læringsudbytte

Viden:
De studerende skal opnå indsigter i centrale dele af rusmiddelforskningsområdet.

Færdigheder:
De studerende skal kunne gennemføre analyser indenfor rusmiddelforskning og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til rusmiddelbrug, misbrug og behandling.

Kompetencer:
De studerende skal kunne overføre teorier og undersøgelsestilgange til nye problemstillinger. De skal kunne opsøge, tillegne sig og kritisk reflektere over viden på området samt  formidle faglige problemstillinger i rusmiddelforskningen til fagfæller og ikke-specialister. 

Undervisningen foregår som holdundervisning, hvor underviseren holder et oplæg af ca. en times varighed, hvorefter resten af dobbeltlektionen bruges på at diskutere lektionens tema, korte studenteroplæg og (de sidste undervisningsgange) på forberedelse af afløsningsopgaver

Kurset vil stort set udelukkende bygge på forskningsartikler, publiceret i internationale tidsskrifter

Bachelorgrad i sociologi eller nærliggende område

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer feedback på opgavesynopser de sidste undervisningsgange

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 95
 • Undervisningsforberedelse
 • 15
 • Eksamensforberedelse
 • 68
 • Total
 • 206