Sociologien om eksperter, professioner og ekspertise (AFLYST)

Kursusindhold

Studiet af eksperter og professioner har en lang tradition i sociologien. Professioner som grupper og organisationer har altid været vigtige aktører i samfundet, ikke mindst i vores nuværende videnssamfund, hvor eksperternes og de professionelles viden og ekspertise er et konstant omdrejningspunkt i udviklingen af politiske løsninger. Samtidig foregår der løbende magtkampe indenfor og på tværs af forskellige professionelle grupper og samfundsmæssige organisationer omkring de professionelles position og den rolle, som professionel viden og ekspertise skal spille. På den ene side har bestemte professionelle grupper, som fx økonomer, stor magt til at definere og udvikle bestemte politiske områder. På den anden side kæmper andre professioner, fx velfærdsprofessionerne som lærere og pædagoger, for autonomi og selvbestemmelse på deres område. Disse bevægelser er også præget af globaliseringen af videnssamfundet, hvor professionernes praksisområder (fx økonomi, medicin, jura) går på tværs af nationale grænser, og hvor professionelle organisationer transnationaliseres. Disse bevægelser ændrer vilkårene for og organiseringen af de klassiske professioner.

 

På kurset vil vi fokusere på (1) at læse og diskutere de forskellige tilgange til studiet af professioner i sociologien (både de klassiske og de nyere), (2) at forbinde disse med begreber om viden, magt, organisation og samfund, og (3) at benytte de forskellige teorier til at analysere aktuelle professions-sociologiske problemstillinger.

 

En central del af kurset vil være, at de studerende selv vælger en case, der repræsenterer et professions-sociologisk problem, som de løbende arbejder med gennem kurset. I case-arbejdet vil de studerende benytte den læste teori og de diskuterede begreber til at forstå den valgte problemstilling.

Engelsk titel

The Sociology of Experts, Professions and Expertise (CANCELLED)

Uddannelse

KA Teori og metode (KA 2015 studieordningen)

Fagpakke:

Viden, organisation og politik / Knowledge, organisation and politics

 

 

Målbeskrivelse

Viden: De studerende vil efter kurset kunne redegøre for og definere centrale begreber som viden, magt og organisation i relation til den professions-sociologiske tradition og diskutere forskellene internt mellem teorierne. De vil i løbet af kurset opnå viden om bestemte, selvvalgte professionelle grupper og professionelle praksisområder i national og/eller transnational kontekst.

 

Færdigheder: De studerende vil efter kurset kunne analysere professions-sociologiske problemstillinger med brug af kursuslitteraturen og i den forbindelse vurdere, argumentere for og diskutere anvendeligheden af de forskellige teorier på selvvalgte professionelle problemstillinger og praksisområder. De studerende vil kunne formidle og diskutere professions-teoretiske tekster.

 

Kompetencer: De studerende vil efter kurset kunne planlægge, designe og iværksætte en kortlægning og analyse af et professions-sociologisk problem.

Kurset i professions-sociologi er bygget op omkring aktiv deltagelse i undervisningen, hvilket vil sige, at de studerende løbende skal præsentere tekster, give feed-back og diskutere tekster og selv producere kortere, skriftlige analyser af professions-sociologiske problemstillinger.

Kurset er bygget op omkring aktiv deltagelse i undervisningen. De studerende skal (1) præsentere teoretiske tekster, (2) give feed-back på andre studenteroplæg og (3) producere en kortere, skriftlig analyse i slutningen af kurset. Kurset er baseret på holdundervisning.

Undervisningsmaterialet vil bestå af ældre og nyere professions-sociologiske tekster. Materialet vil blive samlet i et kompendium.

Det er en fordel at have fulgt BA-faget Politisk sociologi.

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 11
 • Total
 • 206