Videregående kvantitative metoder

Kursusindhold

Faget præsenterer den studerende for regressionsanalyse og dens anvendelse i sociologisk forskning. Den studerende opnår viden om

·         Simpel og multipel lineær regression, 

·         funktionel form,

·         statistiske tests og deres anvendelse i regressionsanalyse,

·         antagelser bag regressionsanalyse og deres betydning for koefficienter og standardfejl,

·         modelkontrol af regressionsmodeller,

·         statistisk kontrol og forlæns modelsøgning samt deres anvendelse i sociologisk forskning og interaktionseffekter og deres anvendelse i sociologisk forskning.

 

Den studerende skal kunne redegøre for disse emner. Den studerende skal yderligere kunne forklare logikken bag brugen af regressionsanalyse og forlæns modelsøgning i sociologisk forskning. Sidst skal den studerende kunne reflektere over muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

Engelsk titel

Advanced quantitative methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 3. semester på sociologi.

Målbeskrivelse

Faget giver den studerende mulighed for praktisk beherskelse af regressionsanalyse i standard-software som fx Stata. Den studerende skal kunne

·         udføre simpel og multipel regressionsanalyse, herunder

·         fortolke regressionskoefficienter,

·         fortolke determinationskoefficienter,

·         anvende statistiske tests til at teste hypoteser, der er relevante for en given problemstilling,

·         anvende og fortolke statistisk kontrol og forlæns modelsøgning på sådan vis, at den er relevant for en given problemstilling,

·         anvende og fortolke interaktionseffekter på relevant vis i forhold til en given problemstilling og  udføre modelkontrol,

·         præsentere og formidle resultater baseret på regressionsanalyser i relation til en given problemstilling og kritisk vurdere sine empiriske resultater i relation til en given problemstilling på en måde, der signalerer forståelse af muligheder og begrænsninger ved brugen af regressionsanalyse i sociologisk forskning.

Kompetencer

Efter endt undervisning skal den studerende kunne 

tilegne sig videregående kvantitative metoder som fx faktoranalyse, multilevel-modeller eller kvasieksperimentelle metoder  omsætte sin viden og færdigheder i videregående kvantitative analyser i forsknings- og konsulentøjemed ved fx at kunne planlægge og gennemføre rapporter eller udredninger, der involverer regressionsanalyse.

 

 

Forelæsning.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil løbende i semestret læse og kritisere hinandens opgaver.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 84
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 10
 • Total
 • 206