Videregående kvalitative metoder

Kursusindhold

Faget omfatter en metodisk og analytisk indføring i kvalitativ forskning og udbygger den i faget ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder” tilegnede viden.

Første del af kurset behandler forskellige kvalitative metoder: individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, feltarbejde og observationer samt spørgsmål om validitet, epistemologi og etik i kvalitativ forskning.

Anden del af kurset introducerer forskellige analysetilgange: Symbolsk interaktionisme, fænomenologi, hermeneutik, Grounded Theory, narrativ analyse, diskursanalyse samt ANT-analyse.

Arbejde med øvelsesopgaver er en central del af kurset.

Engelsk titel

Advanced qualitative methods

Uddannelse

Obligatorisk kursus på 3. semester på sociologi

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Målsætninger er at lære de studerende at designe, gennemføre - og vurdere kvaliteten af – en kvalitativ undersøgelse.  Dette forudsætter, at de studerende med afsæt i en præcis problemstilling kan træffe begrundede valg i forhold til 1) et klart og velafgrænset genstandsfelt, 2) en eller flere kvalitative metoder, 3) en eller flere analysestrategier, samt 4) inddragelse af teori fra faget Kultursociologi.

 

Viden

De studerende skal opnå indsigter i forskellige kvalitative metoder og analytiske tilgange samt i validitetskrav og etik i forbindelse med kvalitativ forskning.

Færdigheder

De studerende skal kunne:

 • udarbejde en problemstilling, der fordrer brug af kvalitative metoder

 • anvende og på selvstændig vis kombinere kvalitative metoder og analysestrategier i forhold til såvel det konkrete genstandsfelt som specifikke kultursociologiske perspektiver, herunder anvendelse af teoretiske begreber

 • identificere, analysere og reflektere over delelementernes indbyrdes dynamik, herunder forholdet mellem metode, empiri og teori

 • vurdere undersøgelsens validitet, herunder det samlede design samt undersøgelsens begrænsninger

 • forholde sig konstruktivt og kritisk til den producerede viden

 • inddrage en bred vifte af pensumlitteraturen og evt. selvvalgt litteratur.

  Kompetencer

De studerende skal kunne overføre de erhvervede metode- og analyseindsigter til nye problemstillinger. De skal være i stand til at designe, gennemføre og formidle kvalitative undersøgelser på et avanceret metodisk og analytisk grundlag. De skal kunne vurdere kvaliteten, validiteten og etikken i egen såvel som andres forskning. 

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og øvelsestimer. Der holdes en ugentlig forelæsning, som behandler generelle tematikker i kvalitativ forskning, og en ugentlig øvelsesgang, hvor de studerendes opgaver er i fokus. Hertil kommer en ”minikonference” med gruppefremlæggelser og diskussion af øvelsesopgaver.

Pensum er på ca. 800 s.

Pensum består af et kompendium samt bogen Kvalitativ analyse – syv traditioner, red. M. Järvinen og N. Mik-Meyer, København: Hans Reitzels Forlag 2017.

Der er tale om et videregående kursus, og der forventes kendskab til kvalitative metoder svarende til kurset ”Elementære samfundsvidenskabelige metoder I+II”

Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Peer-feedback integreres løbende, herunder i forbindelse med minikonferencen, hvor de studerende giver feedback på hinandens opgaver.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Individuelt eller i gruppe. Eksamen består af et antal skriftlige opgaver som stilles undervejs i forløbet med mulighed for feedback. Opgaverne afleveres samlet ved kursets afslutning. De samlede porteføljeopgaver må maximalt fylde 15 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveformen i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 97
 • Øvelser
 • 70
 • Eksamensforberedelse
 • 11
 • Total
 • 206