Almen Sociologi I

Kursusindhold

Faget omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse. Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver. Endvidere, at den studerende opnår

indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

Engelsk titel

General Sociological Theory

Uddannelse

Obligatorisk 1. semester kursus på sociologi.

Målbeskrivelse

VIDEN:

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

- beskrive sociologiens teoretiske hovedtraditioner og

- redegører for disses problematikker og perspektiver.

- redegøre for sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).


FÆRDIGHEDER:

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

• beskrive og sammenfatte sociologiens teoretiske hovedtraditioner og centrale teorier;

• sætte hovedtraditionerne ind i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv;

• sammenligne og trække tråde mellem de enkelte teoriretninger i relation til forskelle og ligheder mellem hovedtraditioner, skoler eller paradigmer;

• analysere styrker og svagheder hos de enkelte teorier og teoretikere;

• reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå forhold i den sociale virkelighed med afsæt i tematikker på tværs af teorierne (jf. genstandsfelterne ovenfor);


KOMPETENCER:

Den studerende skal kunne

-anvende ovenstående færdigheder i det videre studieforløb, med en rimelig grad af overblik over sociologiens problemstillinger, teorier og begreber

- håndtere relevante dele af den sociale virkelighed ud fra de problemstillinger og perspektiver, der hører sociologien til. - forvalte den sociologiske arv både kritisk og kreativt.


EKSAMENSFORM:

Kurset bestås ved eksamensformen ”Aktiv deltagelse” (se studieordningen).  For Almen Sociologi I betyder det, at den enkelte studerende løbende skal indlevere besvarelse af arbejdsspørgsmål knyttet til de enkelte forelæsningsgange (minimumskrav er her 75% af det samlede antal spørgsmål). Arbejdsspørgsmålene afleveres i Absalon.

 

Forelæsninger

Pensum: 600-700 sider pr. semester.

Grundbog:  R. Collins (1994), Four Sociological Traditions, OUP,

Primærtekster (kompendium) og supplerende baggrundslitteratur:  Klassisk og Moderne samfundsteori 5.udg. 2013

http://www.academicbooks.dk/pensumlister#university=77216&study=702&semester=37811

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Kurset bestås ved eksamensformen ”Aktiv deltagelse” (se studieordningen).
For Almen Sociologi I betyder det, at den enkelte studerende løbende skal indlevere besvarelse af arbejdsspørgsmål knyttet til de enkelte forelæsningsgange (minimumskrav er her 75% af det samlede antal spørgsmål). Arbejdsspørgsmål afleveres i Absalon.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 108
 • Øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206